Mis­sat­ge geo­grà­fic

La Vanguardia (1ª edición) - - OPINIÓN -

Els fets po­lí­tics oco­rre­guts des de l’1 d’oc­tu­bre no fan més que en­for­tir una pre­gun­ta: com po­dem se­guir units a una Es­pan­ya que no ens en­tén, no ens es­col­ta i no vol fer-ho?

Per ai­xò, vaig re­có­rrer a la gran His­tò­ria de Ca­ta­lun­ya (1963) de Fe­rran Sol­de­vi­la per tal de tro­bar al­gu­na ex­pli­ca­ció sen­sa­ta. És en el ma­teix ca­pí­tol 1 on vaig tro­bar la res­pos­ta que ne­ces­si­ta­va: “Ca­ta­lun­ya es­tà, cer­ta­ment, uni­da a la pe­nín­su­la Ibè­ri­ca, pe­rò uni­da pel dors, d’es­que­na a ella”. És una ex­pli­ca­ció geo­grà­fi­ca del tot sig­ni­fi­ca­ti­va. Vi­vim de cos­tat, an­co­rats a una ma­tei­xa pe­nín­su­la, pe­rò no de for­ma vo­lun­tà­ria. És com quan vas de viat­ge i en el ma­teix avió hi ha viat­gers que no su­por­tes pe­rò que has de con­viu­re-hi, per nas­sos, el temps que du­ri el tra­jec­te. En el cas dels ca­ta­lan­ses­pan­yols, pe­rò, el viat­ge ha du­rat mas­sa i les po­ques ga­nes de se­guir ple­gats són, al­menys per molts ca­ta­lans, irreversibles.

El mis­sat­ge geo­grà­fic és ben clar: ha arri­bat l’ho­ra de mi­rar en­da­vant i pas­sar pà­gi­na. Dei­xar en-

tre el nos­tre pas­sat do­lo­rós els re­trets ac­tuals i dels nos­tres avant­pas­sats i dei­xar d’es­pe­rar uns acords que no arri­ben mai ni ens sa­tis­fan, que no res­pec­ten les nos­tres ne­ces­si­tats, la nos­tra cul­tu­ra i ma­ne­ra de veu­re el món.

GEM­MA BUFIAS FER­NÁN­DEZ

Arenys de Munt

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.