Hi ha al­gú més?

La Vanguardia (1ª edición) - - OPINIÓN -

Es­tic can­sa­da de veu­re que no avan­cem, que no­més es­tem per­dent cre­di­bi­li­tat, em­pre­ses i llocs de tre­ball. Ai­xí no anem en­lloc. Si el que s’in­ten­ta és afa­vo­rir els em­pre­so­nats, crec que ac­tua­cions com les de di­me­cres ta­llant ca­rre­te­res no són la mi­llor ma­ne­ra. Ai­xò no es pot dir que va ser una va­ga, va ser una pro­tes­ta que no els va fer cap fa­vor i va per­ju­di­car mol­ta gent de to­tes les idees que s’ha­vien de des­plaçar per di­ver­sos mo­tius. La lli­ber­tat d’uns aca­ba on co­me­nça la dels al­tres.

Ja sé que hi ha molts in­de­pen­den­tis­tes i molts unio­nis­tes, pe­rò hi ha al­gú més? Al­gú amb seny que tro­bi una so­lu­ció a aquest des­ga­vell? Que mi­ri pels in­ter­es­sos dels ciu­ta­dans amb la raó i no amb el cor?

El xoc de trens ja s’ha pro­duït, amb mol­tes víc­ti­mes dins, i ara què? Re­pa­rem els trens o els llen­cem i en com­prem de nous? Al­gú és ca­paç de do­nar una so­lu­ció? Si és ai­xí, ja té el meu vot. Els que in­ten­tem en­ten­dre els d’un cos­tat i els de l’al­tre ho te­nim molt di­fí­cil per vo­tar en cons­cièn­cia, no amb el cor.

ASUN­CIÓN LÓ­PEZ

Bar­ce­lo­na

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.