La foto del lec­tor Na­tu­ra­le­za y feal­dad

La Vanguardia (1ª edición) - - OPINIÓN -

“En aquest país ideal que molts ima­gi­nem, les no­tes de reali­tat bru­ta són in­nom­bra­bles”, co­men­ta la lec­to­ra Eu­là­lia Isa­bel Rodríguez Pi­tar­que, que to­mó es­ta fo­to­gra­fía en el pa­seo de Em­pú­ries que va des­de Sant Martí d’Em­pú­ries has­ta l’Es­ca­la.

Los lec­to­res pue­den en­viar sus fo­to­gra­fías a car­tas@la­van­guar­dia.es. Es im­pres­cin­di­ble que va­yan fir­ma­das con nom­bre y ape­lli­dos y de­be cons­tar la di­rec­ción, el te­lé­fono y el DNI o el pa­sa­por­te. La Van­guar­dia se re­ser­va el de­re­cho de pu­bli­car aque­llas...

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.