Mi­ra­da oc­to­ge­nà­ria

La Vanguardia (1ª edición) - - OPINIÓN -

Pos­si­ble­ment, la me­va oc­to­ge­nà­ria mi­ra­da so­bre el pa­no­ra­ma po­lí­tic ca­ta­là deu ser poc rea­lis­ta en els temps ac­tuals, temps agi­tats, fre­nè­tics i con­vul­sos, amb gi­ra­gon­ses d’úl­ti­ma ho­ra, amb un Go­vern se­gres­tat i un Par­la­ment in­ha­bi­li­tat le­gal­ment; tot su­mat és per mi un mal­son. Afor­tu­na­da­ment, tinc el con­sol de cons­ta­tar ab­sèn­cia de vio­lèn­cia en aquests can­vis, co­sa que em fa pen­sar que la com­pli­ca­da ges­tió ha com­por­tat, fins ara, un mí­nim de co­rrec­ció ci­vi­lit­za­da.

Pe­rò la reali­tat és tos­su­da. Ca­ta­lun­ya, en el ca­mí del pro­cés in­de­pen­den­tis­ta, ha per­dut mo­men­tà­nia­ment la ma­jo­ria del seu au­to­go­vern. No em sen­to prou qua­li­fi­cat per jut­jar les de­ci­sions que han pres els nos­tres re­pre­sen­tants per arri­bar a aquest do­lo­rós punt, pe­rò sí re­co­ma­nar i in­sis­tir en dos as­pec­tes que crec im­pres­cin­di­bles pel fu­tur im­me­diat: 1) Se­guir per ben cal­cu­la­des, ben es­tu­dia­des i ex­plo­ra­des ru­tes de dià­leg, co­rat­jo­ses pe­rò pa­cí­fi­ques. 2) Te­nir sem­pre pre­sent la mà­xi­ma del pre­si­dent Ta­rra­de­llas: “En po­lí­ti­ca es pot fer tot, menys el ri­dí­cul”. Que tin­guem sort.

JAU­ME VA­LLÈS MUN­TA­DAS Sant Adrià de Be­sòs

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.