Nens i mò­bils

La Vanguardia (1ª edición) - - OPINIÓN -

No es­tic d’acord que la ma­ne­ra de dis­treu­re un nen pe­tit si­gui a tra­vés del mò­bil. Sem­bla que a ve­ga­des ens obli­dem de co­ses tan pri­mà­ries com és avo­rrir-nos i apren­dre a com­por­tar-nos. Tots, de ben pe­tits, hem pas­sat ho­res i ho­res ju­gant amb les ni­nes, fent tren­ca­clos­ques, in­ven­tant-nos his­tò­ries en­tre per­so­nat­ges, di­bui­xant, pin­tant, et­cè­te­ra. I els nos­tres pa­res van fer un gran es­fo­rç per en­sen­yar-nos que quan un es­tà en un res­tau­rant ha d’apren­dre a es­tar ca­llat i com­por­tar-se, i no cri­dar i mo­les­tar a tots els co­men­sals.

El que pas­sa és que les no­ves ge­ne­ra­cions de pa­res han tro­bat una ei­na molt més sen­zi­lla i menys can­sa­da que la d’es­tar cons­tant­ment pen­dent del seu fill. Què és? Doncs, efec­ti­va­ment, els mò­bils i tots els seus sem­blants. No ho po­dem ne­gar, els nens es­tan més quiets que mai amb els ulls fi­xats a les pan­ta­lles, pe­rò no apre­nen a ima­gi­nar, ni a es­col­tar els grans, ni apre­nen que sim­ple­ment a ve­ga­des un s’avo­rreix i no és res do­lent.

RI­TA RODRÍGUEZ Bar­ce­lo­na

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.