Fran­cis­co Fran­co

La Vanguardia (1ª edición) - - OPINIÓN -

Al­gú es pot ima­gi­nar que a Ale­man­ya hi ha­gués una fun­da­ció que por­tés el nom d’Adolf Hitler? O que a Ità­lia exis­tís la fun­da­ció Be­ni­to Mus­so­li­ni? Doncs bé, a Es­pan­ya exis­teix la Fun­da­ción Fran­cis­co Fran­co, que fins i tot ha es­tat sub­ven­cio­na­da pel Go­vern del PP. Aques­ta fun­da­ció ha in­ter­po­sat da­vant un jut­jat de Ma­drid un re­curs con­ten­ciós ad­mi­nis­tra­tiu, ha­vent ob­tin­gut la sus­pen­sió cau­te­lar per part del jut­ge del can­vi de nom pre­vist per 52 ca­rrers de Ma­drid amb re­mi­nis­cèn­cies fran­quis­tes, con­tra­ve­nint l’apli­ca­ció de la llei de Me­mò­ria His­tò­ri­ca.

Han uti­lit­zat com a ar­gu­ment que la llei té un con­tin­gut ideo­lo­git­zant, sec­ta­ri i re­ven­gis­ta. És a dir, el 2017, el dic­ta­dor Fran­cis­co Fran­co acon­se­gueix en un jut­jat la pa­ra­lit­za­ció d’una llei apro­va­da per un Par­la­ment de­mo­crà­tic. In­ver­sem­blant, pe­rò cert.

AN­TO­NI VI­LA­NO­VA CA­SALS Bar­ce­lo­na

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.