El lec­tor ex­po­ne Con­tes a la vo­ra del foc

La Vanguardia (1ª edición) - - OPINIÓN -

Hi ha­via una ve­ga­da... Ai­xí co­me­nça­ven molts d’aquells con­tes que, a la fal­da de l’àvia, as­se­guts a la vo­ra del foc, es­col­tà­vem aten­ta­ment. Pot­ser érem pe­tits i no cer­cà­vem en aque­lla his­tò­ria que una do­lça veu ens ex­pli­ca­va res més que dei­xar có­rrer la ima­gi­na­ció i que­dar­nos plà­ci­da­ment ador­mits... Lla­vors no érem cons­cients que aque­lla ron­da­lla en què una len­ta tor­tu­ga aca­ba­va arri­bant pri­me­ra en una cur­sa que ha­via fet amb una lle­bre, o aque­lla en què vèiem tre­ba­llar una ci­ga­la i una for­mi­ga no era no­més una aven­tu­ra; no érem cons­cients que en aque­lles sen­zi­lles, fan­ta­sio­ses i cur­tes na­rra­cions s’hi ama­ga­ven uns va­lors.

Ara que ja som grans, i sem­bla que ens veiem obli­gats a fer un flash­back a la nos­tra in­fan­te­sa, men­tre ens creuem per la vi­da llops dis­fres­sats amb pell de xai, em­pe­ra­dors amb ves­tits nous, gui­neus que vo­len en­gan­yar galls que s’han es­ca­pat d’aque­lles fu­lles en­gro­gui­des, fo­ra un bon mo­ment per­què tor­nés­sim a es­col­tar con­tes o a lle­gir-los, que re­des­co­brís­sim i re­fle­xio­nés­sim so­bre els va­lors.

Es­crits per Pe­rrault o per Folch i Torres, il·lus­trats per Pi­la­rín Ba­yés o Fe­rrán­diz, tant se val, en ca­ta­là, cas­te­llà, an­glès o xi­nès, la his­tò­ria i la mo­ra­li­tat de ca­da con­te és uni­ver­sal, la ma­tei­xa per a tot­hom qui, mal­grat ha­ver-se fet gran, guar­da al seu in­te­rior la bon­dat d’un in­fant.

M. TE­RE­SA PRAT

Ban­yo­les

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.