ELS MOTS ENCREUATS

La Vanguardia (1ª edición) - - VIVIR - Mà­rius Se­rra

HO­RIT­ZON­TALS 1 Sor­te­ja­rà. Roi­nes. 2 Dis­tri­bu­ció de bens i ca­bals, so­bre­tot a l’ac­tual Tur­quia. Aques­ta sol anar de blanc el dia que n’exer­ceix. 3 Gi­rar no és es­trany. Tre­ba­lla­dors tèc­nics. So­ga avo­cà­li­ca. 4 Ade­quat, so­bre­tot per a les do­na­cions. Fú­ries ca­pi­tals. Ger­ma­na gens car­nal. 5 In­tro­ver­ti­des com elles so­les. S’em­butllo­fa. 6 Sen­tit. As­sas­si­nant amb aque­lla ale­gria. L’es­pe­rat fi­nal del com­bat. 7 Has per­dut la por­te­ria de rug­bi. Ratllat com un ase amb pi­ja­ma. Re­mo­vem te­rres del cim.

8 Res no és. He­xà­me­tre dac­tí­lic que té irre­gu­lar­ment cur­ta la pe­núl­ti­ma síl?la­ba. Te a les cinc. Els dia­ques abans de les dues. 9 Fiord a la ga­lle­ga. In­tro­duir la se­me­nça d’una nova vi­da en un cos. El pri­mer de tots. 10 Di­ri­gi­rà una em­bar­ca­ció cap a una des­ti­na­ció de­ter­mi­na­da. En­tri en un es­pai i s’hi ins­tal·li. 11 Nai­xen sen­se un cro­mo­so­ma. Gar­be­lla­ren el gra de la pa­lla. 12 Club na­ta­ció. In­tro­dueix fi­gues al sac ita­lià. Tu­mor quis­tós for­mat als ten­dons i als mús­culs, vo­ra les ar­ti­cu­la­cions. 13 Ro­ba els pas­sat­gers d’un vai­xell aca­bat d’apar­car. Feien la fei­na del mag­net. 14 Dis­mi­nuï­res la su­per­fí­cie lliu­re d’una ve­la. Bro­lla amb au­to­ri­tat in­qües­tio­na­ble.

VER­TI­CALS 1 Di­ri­git per un mo­nar­ca. Fer-ho amb les ce­bes és un joc de nens que con­sis­teix en desen­gan­xar ca­de­nes hu­ma­nes. 2 Que des­prèn iri­di. Fa­ci la fei­na del mag­net. 3 Pre­mi No­bel ita­lià de li­te­ra­tu­ra, pre­sent a For­tià. Prin­ci­pi omi­nós. Car­to­gra­fïi. Ros no oxi­ge­nat. 4 Fa­ci la ra­ne­ra de la mort. Ree­la­bo­res. 5 El tren més irò­nic. Com­bi­na­ció acús­ti­ca que so­na bé. 6 Punt di­rec­te al joc del ten­nis. Ho re­ves­teix amb una ca­pa de qui­trà. L’ad­ver­bi més one­rós. 7 Fer la fei­na de sant Martí. S’ho in­ven­ta. Est. 8 Ex­treu­re del sub­sòl. Pin­tar i es­criu­re a la pell d’al­gú. Prin­ci­pi as­per­sor. 9 Es­cai­re. Tom­ben els ar­gu­ments dels con­tra­ris. Es­ta­ció Ge­ne­ral de Trens. 10 Al­ho­ra, acús­ti­ca­ment par­lant. Ve­ne­ra­ré una imat­ge de la be­lla Do­ri­ta. 11 En Gus­tau perd una lle­tra. Fo­ti anae­rò­bic. Co­brem més del com­pte. 12 Qua­tre. Ho co­nec. La pro­fes­sió dels que se­pa­ren i unei­xen tei­xits amb més traça. 13 Aques­ta sent una pro­fun­da aver­sió pel ma­tri­mo­ni. Els ma­ten com si fos­sin pa­ta­tes. 14 Da­vant Cor fa es­co­la. Al­ca­loi­de ex­tret de l’es­co­rça de di­ver­ses es­pè­cies de la cin­co­na, el com­po­nent més im­por­tant del qual és la qui­na.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.