#tuits­de­cul­tu­ra

La Vanguardia (1ª edición) - - CULTURA -

Sa­beu que no cal uti­lit­zar tots els ca­ràc­ters?

@Do­lor­sBoa­te­lla

Do­lors Boa­te­lla Hu­mo­ris­ta

Ca­da cop que dieu “es­calf” pe­ta una bom­be­ta d’una ne­ve­ra del Bon­preu. Què li pas­sa a “ca­liu”? Que pot­ser us pen­seu que és una tèc­ni­ca cu­li­nà­ria? A ban­da de les pa­ta­tes a l’ídem, les per­so­nes tam­bé do­nem ca­liu. #la­co­rrec­to­rain­for­ma

@ti­na­va­lle­s_

Ti­na Va­llès Es­cri­to­ra

Gra­cias a tod@s las li­brer@s de ciu­da­des, pue­blos por su la­bor de re­co­men­da­ción y promoción y ven­ta de nues­tros libros. Fe­liz #Dia­De­Las­Li­bre­rias

@blan­ca­ro­sa­ro­ca

Blan­ca Ro­sa Ro­ca Edi­to­ra

A l’Ap­ple Sto­re. Els seus dis­sen­ya­dors han en­tès que tots lli­guem in­cons­cient­ment fe­li­ci­tat amb pu­re­sa, sim­pli­ci­tat, be­lle­sa i bon fun­cio­na­ment

@An­naPun­so­da

An­na Pun­so­da Periodista

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.