Quan és vell un avió?

La Vanguardia (1ª edición) - - OPINIÓN -

Ca­da ve­ga­da que hi ha un ac­ci­dent o in­ci­dent a l’avia­ció co­mer­cial s’acos­tu­ma a par­lar de l’an­ti­gui­tat de l’apa­rell, i aques­ta da­da no és và­li­da. Tot i que no és exac­te, po­dem fer un cert sí­mil amb l’edat d’un cot­xe: pot fer molts anys que ha es­tat cons­truït i ha­ver cir­cu­lat molt pocs ki­lò­me­tres o al re­vés. Lla­vors què es­ta­bleix l’an­ti­gui­tat? El nom­bre de ci­cles.

Men­tre l’avió és a te­rra la pres­sió a dins és la ma­tei­xa que hi ha a fo­ra. Quan es tan­quen les por­tes, l’ha­bi­ta­cle que­da her­mè­tic. Lla­vors s’en­lai­ra i a me­su­ra que aga­fa alça­da, la pres­sió ex­te­rior va dis­mi­nuint pe­rò la in­te­rior es man­té fins apro­xi­ma­da­ment la que hi ha a uns 1.800 me­tres d’al­tu­ra i que en­ca­ra és com­pa­ti­ble amb la vi­da hu­ma­na. Aquest di­fe­ren­cial de pres­sió pro­vo­ca una di­la­ta­ció. Real­ment el fu­se­llat­ge s’in­fla, i per l’efec­te con­tra­ri en el des­cens es des­in­fla. Ai­xò es con­si­de­ra un ci­cle i tots el apa­rells es­tan cons­truïts per ope­rar un nom­bre de­ter­mi­nat de ci­cles, a par­tir del qual i per la fa­ti­ga del ma­te­rial po­dria te­nir lloc una fa­lli­da es­truc­tu­ral. De fet, als anys cin­quan­ta aquest fe­no­men, lla­vors des­co­ne­gut, va pro­vo­car di­ver­sos ac­ci­dents greus dels De Ha­vi­lland Co­met, els pri­mers reac­tors co­mer­cials de la his­tò­ria a en­trar en ser­vei.

LEANDRE SITJÀ SE­RRA

Ba­da­lo­na

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.