Molt poc hu­ma­ni­ta­ris

La Vanguardia (1ª edición) - - OPINIÓN -

En fer-se pú­blic que des­prés del te­rra­trè­mol del 2010 tre­ba­lla­dors d’Ox­fam van con­trac­tar pros­ti­tu­tes a Hai­tí, ara es co­men­cen a co­nèi­xer tam­bé al­tres casos d’abu­sos se­xuals de part d’al­tres tre­ba­lla­dors d’oe­na­gés bri­tà­ni­ques. Les or­ga­nit­za­cions no go­ver­na­men­tals les for­men per­so­nes que de­fen­sen, pro­te­gei­xen i aju­den. Per aquest mo­tiu, els abu­sos dels seus tre­ba­lla­dors són no ja in­cohe­rents o im­pen­sa­bles, si­nó en­ca­ra molt més re­but­ja­bles. Per sort són mol­tes les per­so­nes que do­nen el seu dia a dia a la coope­ra­ció en aques­tes or­ga­nit­za­cions i no te­nen res a veu­re amb els fets na­rrats. Ex­pli­car el que fan es­ta­ria bé per con­tra­res­tar el mal cau­sat per uns pocs i no cau­re en la ge­ne­ra­lit­za­ció sem­pre in­jus­ta i, a la fi, por­ta­do­ra de la inac­ció.

E.I. RO­DRÍ­GUEZ PITARQUE

To­rroe­lla de Mont­grí

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.