Ma­ni­fes­ta­ció cí­vi­ca

La Vanguardia (1ª edición) - - OPINIÓN -

Co­men­ta­ris re­la­tius a la ma­ni­fes­ta­ció de diu­men­ge: com sem­pre, un es­clat de ci­vis­me reivin­di­ca­tiu i amb gent de to­ta me­na, edat i con­di­ció, sen­se un mal gest o una ma­la pa­ra­ula con­tra nin­gú i sen­se res que es pu­gui as­so­ciar a vio­lèn­cia ni amb la ima­gi­na­ció més des­fer­ma­da; quant als as­sis­tents, ha­vent-hi es­tat, les xi­fres ofi­cials em sem­blen molt bai­xes per­què no no­més es­ta­ven plens la plaça Es­pan­ya i el Pa­ral·lel, si­nó a més tots els ca­rrers ad­ja­cents fins a mol­ta dis­tàn­cia.

En aca­bar vaig sen­tir al me­tro, que es­ta­va a pe­tar, una noia que deia: “He sen­tit que deien que érem una mi­ca més de tres-cents mil”. I afe­gia sor­ne­gue­ra­ment: “No­més deuen ha­ver com­ptat els que som a dins del me­tro!”.

Pas­sa­des les qua­tre de la tar­da, en una piz­ze­ria del Po­ble­nou (o si­gui, a l’al­tra pun­ta de la ciu­tat), al­menys tres quar­tes parts de la gent que hi ha­via –el lo­cal es­ta­va ple– por­ta­ven llaços grocs, sa­ma­rre­tes gro­gues, es­te­la­des...

Con­clu­sió: hi hem tor­nat, i a més, sen­se mou­re’ns de la nos­tra ma­ne­ra de fer.

AGUSTÍ VILELLA I GUASCH

Cam­brils

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.