Un lli­bre es­plèn­did

La Vanguardia (1ª edición) - - OPINIÓN -

No vol­dria dei­xar pas­sar l’oca­sió de fe­li­ci­tar Lluís Foix pel seu es­plèn­did lli­bre El que la te­rra m’ha do­nat. Ha­via lle­git el seu an­te­rior, La ma­ri­na­da sem­pre arri­ba, amb una sa­tis­fac­ció con­si­de­ra­ble.

És d’agrair l’amor que mos­tra al lloc que l’ha vist néi­xer, als seus i a la vi­da ru­ral, tan poc va­lo­ra­da i so­vint menys­tin­gu­da, el co­nei­xe­ment i l’es­ti­ma­ció als rit­mes es­ta­cio­nals de la na­tu­ra i als ar­bres, les plan­tes, els ocells i to­ta la cul­tu­ra agrà­ria que es des­prèn de les se­ves pà­gi­nes.

Per no fer es­ment de la se­va am­plís­si­ma cul­tu­ra his­tò­ri­ca i li­te­rà­ria i el pro­fund sen­tit co­mú que des­til·len les se­ves re­fle­xions. Pro­sa poè­ti­ca, ele­gant i ten­dra a la ve­ga­da. Ens ha do­nat, a la me­va do­na Rosa i a mi, unes ho­res de fe­li­ci­tat que ra­ti­fi­quen les pa­ra­ules de Mà­rius Ca­rol quan deia que re­ga­lar un lli­bre és un ac­te d’amor.

SALVADOR DE BROCÀ TELLA

Ta­rra­go­na

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.