Re­fle­xions d’un ig­no­rant

La Vanguardia (1ª edición) - - OPINIÓN -

Soc un avi de 78 anys. En néi­xer jo es va aca­bar la gue­rra. Per tant, soc un ho­me de pau.

Una in­fan­te­sa molt crua; als sis anys una ma­lal­tia que va du­rar fins als dot­ze anys. Res d’es­co­la ni de con­vi­vèn­cia amb al­tres in­fants. Per ai­xò em con­si­de­ro un ig­no­rant.

Sen­yor Ra­joy, la si­tua­ció de Ca­ta­lun­ya em té preo­cu­pat i tinc dub­tes. Ara es fa ser­vir molt la pa­ra­ula odi. Vos­tè, que és un go­ver­nant, em po­dria aju­dar a eli­mi­nar aquests dub­tes?

Al meu po­ble (7.500 ha­bi­tants), com a molts po­bles de Ca­ta­lun­ya, es van pen­jar mo­ca­dors grocs a molts llocs. A la nit uns en­ca­put­xats els van des­pen­jar. Ai­xò ha pas­sat di­ver­ses ve­ga­des; sem­pre ama­gats so­ta la ca­put­xa per no ser iden­ti­fi­cats. Creu vos­tè què és es­ti­ma­ció o odi?

Sem­bla que anys en­re­re un sen­yor va re­co­llir sig­na­tu­res a tot Es­pan­ya so­bre Ca­ta­lun­ya. Ai­xò què creu vos­tè que és, es­ti­ma­ció o odi?

Un sen­yor mi­nis­tre ha dit pú­bli­ca­ment que “los la­zos ama­ri­llos son ofen­si­vos”. Si fos­sin ver­mells, blaus, et­cè­te­ra, tam­bé se­rien ofen­sius? Són ofen­sius per­què els ca­ta­lans han triat el co­lor groc? Ai­xò creu vos­tè què és es­ti­ma­ció o odi?

A Es­pan­ya fa molts anys que es fan ma­ni­fes­ta­cions que a ve­ga­des te­nen com­por­ta­ments in­cí­vics. Els que ho fan a Ca­ta­lun­ya són te­rro­ris­tes? Ai­xò què és, es­ti­ma­ció o odi?

Les per­so­nes que vo­lien vo­tar l’1 d’oc­tu­bre van ser vio­len­ta­des greu­ment per la po­li­cia. Se­gons Juan Ig­na­cio Zoi­do, “fue­ron vio­len­tos agre­dien­do a la po­li­cía”. Vos­tè què creu que és, es­ti­ma­ció o odi?

La llis­ta de pre­gun­tes po­dria ser molt més llar­ga.

NARCÍS BANCHS I VALLS

Ge­li­da

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.