La po­si­ció del PSC

La Vanguardia (1ª edición) - - OPINIÓN -

A la ma­ni­fes­ta­ció de diu­men­ge pas­sat hi vaig tro­bar a fal­tar la pre­sèn­cia del PSC. El par­tit so­cia­lis­ta ha es­tat una peça fo­na­men­tal en tots els grans acords de país pre­sos fins avui. No fa gai­re va ra­ti­fi­car al Parlament el seu su­port al mo­del edu­ca­tiu ca­ta­là i va de­ma­nar con­sens per a la de­fen­sa de l’au­to­go­vern. En al­tres oca­sions tam­bé ha mos­trat la se­va po­si­ció en qua­li­fi­car de des­pro­por­cio­na­da la pre­só pro­vi­sio­nal dels in­de­pen­den­tis­tes pre­sos.

Tan­ma­teix no va es­tat pre­sent en una ma­ni­fes­ta­ció que de­ma­na­va uni­tat, de­mo­crà­cia i con­vi­vèn­cia, i que con­dem­na­va la ju­di­cia­lit­za­ció del pro­cés. En can­vi, sí que va ser en una que, tot i de­ma­nar seny, es­ta­va con­vo­ca­da per una or­ga­nit­za­ció (SCC) que en reite­ra­des oca­sions s’ha mos­trat con­trà­ria als acords de país com la im­mer­sió lin­güís­ti­ca. En qui­na po­si­ció que­da el PSC?

POL SO­LÉ

Te­rras­sa

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.