LA FO­TO DEL LEC­TOR

La Vanguardia (1ª edición) - - OPINIÓN -

TRES ME­SES YA DE ABAN­DONO... “Aques­ta bi­ci­cle­ta –o el que en que­da– es­tà lli­ga­da en aquest fa­nal del ca­rrer Ta­rra­go­na de Bar­ce­lo­na des de fa més de tres me­sos. Fins quan?”, se pre­gun­ta el sus­crip­tor Joan Gui­ri­guet Bru­fau.

Los lec­to­res pue­den en­viar sus fo­to­gra­fías a car­tas@la­van­guar­dia.es. Es im­pres­cin­di­ble que va­yan fir­ma­das con nom­bre y ape­lli­dos y de­be cons­tar la di­rec­ción, el te­lé­fono y el DNI o el pa­sa­por­te. La Van­guar­dia se re­ser­va el de­re­cho de pu­bli­car aque­llas...

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.