La Vanguardia (1ª edición)

SOR­PRE­SAS DEL IDIO­MA...

- Strasbourg

“Fra­nça sem­pre tan ex­ci­tant, mai se sap què pots tro­bar-hi a les bo­ti­gues...”, di­ce el sus­crip­tor Josep Ro­se­lló Ru­bió, que to­mó la fo­to de es­te es­ta­ble­ci­mien­to que le “sor­pren­dió” en Es­tras­bur­go.

 ??  ?? Los lec­to­res pue­den en­viar sus fo­to­gra­fías a car­tas@la­van­guar­dia.es. Es im­pres­cin­di­ble que va­yan fir­ma­das con nom­bre y ape­lli­dos y de­be cons­tar la di­rec­ción, el te­lé­fono y el DNI o el pa­sa­por­te. La Van­guar­dia se re­ser­va el de­re­cho de pu­bli­car aque­llas...
Los lec­to­res pue­den en­viar sus fo­to­gra­fías a car­tas@la­van­guar­dia.es. Es im­pres­cin­di­ble que va­yan fir­ma­das con nom­bre y ape­lli­dos y de­be cons­tar la di­rec­ción, el te­lé­fono y el DNI o el pa­sa­por­te. La Van­guar­dia se re­ser­va el de­re­cho de pu­bli­car aque­llas...

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain