La Vanguardia (1ª edición)

El plat de fus­ta

-

Sóc part in­te­grant del col·lec­tiu de gent gran i he lle­git amb in­te­rès l’ar­ti­cle de Cris­ti­na Sán­chez Mi­ret “Dia in­ter­na­cio­nal de la Jo­ven­tut” (Opi­nió, 14/VIII/2016). L’au­to­ra fa es­ment de la po­lè­mi­ca ober­ta en el Bre­xit so­bre si els vells po­dien de­ci­dir amb el seu vot so­bre la vi­da dels jo­ves. Im­por­tant te­ma, amb di­ver­ses de­ri­va­des que sor­gi­ran en el fu­tur prò­xim, ja que, agra­di o no, ens afec­ta a tots.

Fins ara, to­tes les cul­tu­res i re­li­gions res­pec­ta­ven la im­por­tàn­cia de l’edat pro­vec­ta. Pe­rò l’allar­ga­ment de l’es­pe­ra­nça de vi­da fa re­con­si­de­rar-ho en di­ver­sos as­pec­tes que cal ob­ser­var. Fi­nal­ment, crec que tots hem de man­te­nir en la me­mò­ria el con­te del plat de fus­ta: un ho­me, fart que al seu pa­re an­cià li cai­gués el plat i el tren­qués en dos, li va do­nar un plat de fus­ta per­què men­gés en un ra­có. El fill de l’ho­me co­me­nça a re­ta­llar un tronc; pre­gun­tat pel seu pa­re què anava a fer, li con­tes­ta: “Faig un plat de fus­ta per a tu quan si­guis vell, com el que li fas fer ser­vir a l’avi”.

JAUME VA­LLES MUNTADAS

Sant Adrià de Be­sòs

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain