La Vanguardia (1ª edición)

Tú­nel de Vall­vi­dre­ra

-

A la sor­ti­da del tú­nel de Vall­vi­dre­ra en di­rec­ció a Bar­ce­lo­na i abans d’arri­bar a la plaça Bo­rràs, no hi ha cap sen­ya­lit­za­ció que in­di­qui qui­na sor­ti­da s’ha d’aga­far per anar cap a l’ae­ro­port. Sem­bla que tot au­to­mo­bi­lis­ta ha de sa­ber on es tro­ba el Llo­bre­gat i el Be­sòs, a la dre­ta o l’es­que­rra, pe­rò els tu-

ris­tes des­co­nei­xen quin riu els por­ta­rà fins a l’ae­ro­port.

Tan di­fí­cil és pin­tar-hi l’in­ter­na­cio­nal­ment re­co­ne­gut sen­yal groc amb el di­buix d’un avió i la co­rres­po­nent flet­xe­ta?

JOAN SA­LA LLARGUES

Ma­ta­de­pe­ra

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain