La Vanguardia (1ª edición)

Fes­tes amb ani­mals

-

“Ho hem fet sem­pre”, diuen al­guns vi­la­tans de po­bles on te­nen el cos­tum an­ces­tral de fer fes­ta mar­ti­rit­zant ani­mals. Que­da fo­ra d’un mí­nim de­cò­rum ac­cep­tar aquests com­por­ta­ments. Sem­bla que l’evo­lu­ció so­cial en ple se­gle XXI hau­ria de sen­si­bi­lit­zar les co­mu­ni­tats que or­ga­nit­zen aques­ta me­na d’es­pec­ta­cles de com­por­ta­ment pri­ma­ri, per no dir-ho d’una al­tra ma­ne­ra, dei­xant de fer-los abans que una sen­sa­ta prohi­bi­ció ho aca­bi.

Ho hem fet sem­pre! Què?, fer pa­tir ani­mals? I no aver­gon­yeix a qui de­fen­sa tan fe­ble ar­gu­ment? Feu-vos-ho mi­rar.

JOR­DI BUFURULL GALLEGO

Bar­ce­lo­na

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain