La Vanguardia (1ª edición)

Camps de con­cen­tra­ció

-

In­te­res­sant l’ar­ti­cle del sen­yor An­to­ni Puig­verd a La Van­guar­dia “Cap­tius a Mi­ran­da de Ebro” (Opi­nió, 20/II/2017) so­bre els camps de con­cen­tra­ció. Cal dir, pe­rò, que s’hi tro­ba a fal­tar al­gu­na re­fe­rèn­cia, ni que si­gui breu, als ofi­cial­ment de­no­mi­nats camps de tre­ball que el 1938 es van im­plan­tar a Ca­ta­lun­ya pel go­vern Ne­grín.

Tot i que és ben sa­but que la me­mò­ria his­tò­ri­ca té com a ob­jec­tiu fer me­mò­ria del 1939 cap aquí, se­ria un gran ser­vei que ho­mes del pres­ti­gi de Puig­verd fes­sin es­ment de la si­tua­ció que van ha­ver de viu­re els ca­ta­lans des­ti­nats a un dels sis camps de tre­ball (per al­guns au­tors, camps de con­cen­tra­ció, i per aquells que els van pa­tir, camps de la mort), si­tuats en di­fe­rents in­drets de Ca­ta­lun­ya el 1938.

El te­ma és tan ig­no­mi­ni­ós que his­to­ria­dors i ar­ti­cu­lis­tes han op­tat per ig­no­rar-lo. Mi­llor ti­rar-hi te­rra al da­munt i par­lar dels de la l’eta­pa fran­quis­ta. Pe­rò tal com diu Fran­cesc Ba­dia, au­tor de l’únic lli­bre pu­bli­cat so­bre els camps de tre­ball a Ca­ta­lun­ya, “els camps ins­tal·lats a la geo­gra­fia ca­ta­la­na su­pe­raren al­tes co­tes de cruel­tat, i la dig­ni­tat hu­ma­na hi que­dà tan mal pa­ra­da com en els camps de con­cen­tra­ció hitle­rians i so­viè­tics”.

Se­guint la pro­pos­ta del sen­yor An­to­ni Puig­verd, tots sis s’hau­rien de re­cu­pe­rar com a es­pais de me­mò­ria.

PERE JOAN SUREDA

Bar­ce­lo­na

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain