La Vanguardia (1ª edición)

És el mo­ment de fre­nar

-

Jo des de sem­pre sóc ca­ta­la­na, na­cio­na­lis­ta i en aquests úl­tims anys in­de­pen­den­tis­ta. Pe­rò ara veig amb cla­re­dat que no acon­se­gui­rem la in­de­pen­dèn­cia.

Hem fet un gran re­co­rre­gut, hem de­mos­trat la nos­tra vo­lun­tat de ser, ens hem ma­ni­fes­tat cí­vi­ca­ment, pe­rò no hi ha ma­ne­ra, l’Es­tat es­pan­yol ens ha fi­cat a la via pe­nal, i con­ti­nua­rà uti­lit­zant tots els mit­jans per­què no acon­se­guim el nos­tre ob­jec­tiu, com tan­tes ve­ga­des ens ha pas­sat en la his­tò­ria.

No tinc ga­nes de tor­nar a ce­le­brar un On­ze de Se­tem­bre. Em pre­gun­to: no se­ria mo­ment de fre­nar abans que ens ti­rin pel pe­dre­gar? Es­pe­rem un mo­ment més opor­tú i, men­tres­tant, anem fent fei­na per pas­sar del 48% al 56%. Amb aquest Go­vern no es veu ho­rit­zó de cap me­na i, en can­vi, sí molt a per­dre. Re­cor­do un ar­ti­cle de Juan-José Ló­pez Bur­niol, de fa bas­tants me­sos, co­men­tant que rec­ti­fi­car no és fe­ble­sa, és de sa­vis. Jo sé que hi ha mol­ta gent que ho agrai­ria.

CONSOL XIBERTA I JOVER

Gi­ro­na

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain