Els ex­con­se­llers a la pre­só es re­plan­te­gen la se­va de­fen­sa

Els lle­trats de­ma­na­ran una al­tra de­cla­ra­ció per aca­tar la Cons­ti­tu­ció For­ca­dell surt de la pre­só des­prés que l’ANC pa­gui els 150.000 eu­ros de fi­an­ça Puig­de­mont pres­si­o­na per una llis­ta ci­vil que ERC re­but­ja

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - PORTADA - JO­SEP GISBERT Barcelona TONI BATLLORI

Des­prés que al PDECat no li ha­gi que­dat més re­mei que ac­cep­tar la in­sis­tent es­tra­tè­gia de Car­les Puig­de­mont per pre­sen­tar una llis­ta uni­tà­ria de l’in­de­pen­den­tis­me el 21-D, ara l’ob­jec­tiu és que so­bre­tot ERC i tam­bé la CUP l’ava­lin, mal­grat el seu re­buig ini­ci­al a for­mar una co­a­li­ció. Ai­xò és, si més no, el que es des­prèn dels di­fe­rents mo­vi­ments que hi va ha­ver en aquest ter­reny du­rant la jor­na­da d’ahir: la pre­sen­ta­ció de l’agru­pa­ció d’elec­tors que do­na­ria ca­bu­da a l’ano­me­na­da “can­di­da­tu­ra de pa­ís” i la rei­te­ra­ció de la dis­po­si­ció del pre­si­dent de la Ge­ne­ra­li­tat des­ti­tu­ït pel Go­vern es­pa­nyol en apli­ca­ció de l’ar­ti­cle 155 de la Cons­ti­tu­ció a en­cap­ça­lar-la. Una al­ter­na­ti­va, tan­ma­teix, a la qual la for­ma­ció d’Ori­ol Jun­que­ras no es­tà de mo­ment dis­po­sa­da a afe­gir-se per molt per­sis­tent que si­gui la pres­sió.

“És el mo­ment de de­fen­sar el pa­ís, es­tic dis­po­sat a en­cap­ça­lar la llis­ta uni­tà­ria de l’agru­pa­ció d’elec­tors”, va tui­te­jar des de Brus­sel·les Car­les Puig­de­mont des­prés que les pla­ta­for­mes que la im­pul­sen ha­gues­sin pre­sen­tat pú­bli­ca­ment la ini­ci­a­ti­va a Barcelona. “Llis­ta Uni­tà­ria 1 d’Oc­tu­bre” és la pro­pos­ta de nom de la can­di­da­tu­ra que van po­sar so­bre la tau­la els in­te­grants de les pla­ta­for­mes llis­tau­ni­ta­ria.cat i res­pu­bli­ca.cat, que fa di­es que tre­ba­llen en la idea i que fi­nal­ment s’han fu­si­o­nat per do­nar més for­ça a l’in­tent. Unes pla­ta­for­mes que han po­sat en mar­xa una re­co­lli­da de sig­na­tu­res –fa fal­ta l’1% del cens de ca­da cir­cums­crip­ció elec­to­ral– per fer pos­si­ble la pre­sen­ta­ció de l’agru­pa­ció d’elec­tors abans no s’aca­bi el ter­mi­ni, el dia 17, amb l’ob­jec­tiu que l’in­de­pen­den­tis­me es pre­sen­ti unit el 21-D amb un pro­gra­ma ba­sat en tres ei­xos: so­bi­ra­nia, lli­ber­tat i pro­cés cons­ti­tu­ent.

La vo­lun­tat dels pro­mo­tors d’aques­ta agru­pa­ció d’elec­tors és po­sar-la a dis­po­si­ció de les di­fe­rents for­ma­ci­ons in­de­pen­den­tis­tes per­què s’unei­xin i no com­pe­tei­xin en­tre si en la cur­sa elec­to­ral, per­què con­si­de­ren que la via uni­tà­ria és l’úni­ca que per­met do­nar ca­ràc­ter ple­bis­ci­ta­ri als co­mi­cis i l’úni­ca que, a pa­rer seu, fa­rà pos­si­ble el triomf de l’in­de­pen­den­tis­me da­vant el bloc dels par­tits de­fen­sors de l’apli­ca­ció de l’ar­ti­cle 155 de la Cons­ti­tu­ció. I els in­te­grants de la llis­ta hau­ri­en de ser els mem­bres del Go­vern em­pre­so­nats a Ma­drid i des­pla­çats a Brus­sel·les, els lí­ders de les en­ti­tats so­bi­ra­nis­tes tam­bé em­pre­so­nats i tots els en­cau­sats per la se­va im­pli­ca­ció en el pro­cés d’in­de­pen­dèn­cia, a més dels can­di­dats que desig­nes­sin els ma­tei­xos par­tits so­bi­ra­nis­tes, que, com a tals, hau­ri­en de re­nun­ci­ar a pre­sen­tar­se a les elec­ci­ons amb les se­ves prò­pi­es can­di­da­tu­res i les se­ves prò­pi­es si­gles. Co­sa que a la pràc- ti­ca no dei­xa de ser una ma­ne­ra de pres­si­o­nar-los per­què desis­tei­xin de pre­sen­tar-se per se­pa­rat.

En l’ac­te de pre­sen­ta­ció de la ini­ci­a­ti­va, de fet, no hi va ser pre­sent cap re­pre­sen­tant de cap de les for­ma­ci­ons in­de­pen­den­tis­tes, si­nó úni­ca­ment els mem­bres de les pla­ta­for­mes, per­ta­nyents a la so­ci­e­tat ci­vil, però ma­jo­ri­tà­ri­a­ment prò­xims a la fi­gu­ra de Car­les Puig­de­mont, si bé si­tu­ats més en l’òr­bi­ta de la ve­lla guàr­dia de CDC que de l’ac­tu­al di­rec­ció del PDECat. Fer­ran Mas­ca­rell, Pi­lar Ra­ho­la, Agus­tí Co­lo­mi­nes, El­sa Ar­ta­di o Víc­tor Ter­ra­de­llas van ser al­guns dels noms des­ta­cats de la pre­sen­ta­ció, en la qual tam­bé es va anun­ci­ar el su­port del pre­si­dent de l’As­sem­blea Na­ci­o­nal Ca­ta­la­na (ANC), Jor­di Sànc­hez, tot i que l’en­ti­tat es va afa­nyar a cir­cums­criu­re’l en l’àm­bit es­tric­ta­ment per­so­nal i com a tal es va des­mar­car de la ini­ci­a­ti­va. Una ini­ci­a­ti­va a la qual ara per ara no ha do­nat su­port el pre­si­dent d’Òm­ni­um Cul­tu­ral, Jor­di Cui­xart, tot i que els pro­mo­tors de l’agru­pa­ció d’elec­tors ho van do­nar per fet.

Qui sí que es va afa­nyar a re­co­llir el guant va ser el 130è pre­si­dent de la Ge­ne­ra­li­tat, que va rei­te­rar la dis­po­si­ció a en­cap­ça­lar la “llis­ta de pa­ís” que ja ha­via ex­hi­bit

UNI­TAT SO­BI­RA­NIS­TA Els im­pul­sors de la “can­di­da­tu­ra de pa­ís” vo­len que els par­tits no com­pe­tei­xin en­tre ells LA PO­SI­CIÓ DEL PDECAT Mas i Pas­cal van a Brus­sel·les per par­lar en di­rec­te de les llis­tes amb Puig­de­mont

di­es en­re­re i que, amb ai­xò, dei­xa en standby els plans del PDECat per al 21-D. La di­rec­ció del par­tit, con­cre­ta­ment, s’ha vist obli­ga­da a en­dar­re­rir fins di­me­cres el con­sell na­ci­o­nal que ha­via de ce­le­brar avui per apro­var les llis­tes en un in­tent de gua­nyar temps per bus­car la sor­ti­da que si­gui menys le­si­va per als seus in­teres­sos, en la me­su­ra que, se­gons quin si­gui el desen­llaç, sig­ni­fi­ca­ria que, a la pràc­ti­ca, el par­tit com a tal no es pre­sen­ta­ria a les elec­ci­ons. Una pos­si­bi­li­tat que a la cú­pu­la no li fa gens de gràcia, però da­vant la qual de mo­ment no li que­da més re­mei que fer pi­nya amb Car­les Puig­de­mont. Di­ri­gents del par­tit s’han des­pla­çat els dar­rers di­es a Brus­sel·les per trac­tar la qües­tió i ahir a la nit ho van fer Ar­tur Mas i Mar­ta Pas­cal per tor­nar a par­lar del te­ma. Però una co­sa és que el PDECat es ve­gi obli­gat a pro­ce­dir en aques­ta di­rec­ció i una al­tra de molt di­fe­rent que tam­bé ho ha­gin de fer la res­ta de par­tits in­de­pen­den­tis­tes.

ERC, per exem­ple –que avui sí que ce­le­bra con­sell na­ci­o­nal per apro­var les llis­tes–, s’ha opo­sat des del pri­mer mo­ment a la can­di­da­tu­ra uni­tà­ria i res no fa pen­sar que ara ha­gi de ce­dir a la pres­sió. Ben al con­tra­ri. En aquest sen­tit, Ori­ol Jun­que­ras té pre­vist fer ar­ri­bar

OFER­TA ÀM­PLIA La mi­li­tàn­cia de De­mò­cra­tes acor­da anar amb ERC si no hi ha llis­ta uni­tà­ria

avui des de la pre­só d’Es­tre­me­ra una car­ta a la mi­li­tàn­cia en què re­a­fir­ma que les llis­tes se­pa­ra­des són les més útils en aquests mo­ments per a l’in­de­pen­den­tis­me. La con­sig­na que trans­me­trà el pre­si­dent d’ERC és do­ble: d’una ban­da, que més en­llà de les mo­bi­lit­za­ci­ons i les si­tu­a­ci­ons per­so­nals el que comp­ta és que tots els de­mò­cra­tes va­gin a les ur­nes el 21-D, i, de l’al­tra, que l’ob­jec­tiu és

A L’EXPECTATIVA Els di­pu­tats de la CUP Gabriel i Sa­le­llas tam­bé vi­si­ten l’ex­pre­si­dent

su­perar el 50% dels vots in­de­pen­den­tis­tes, i per ai­xò en­tén que és el mo­ment de bus­car la mà­xi­ma trans­ver­sa­li­tat per­què no es per­di ni un su­fra­gi i que per ai­xò són més útils tres llis­tes que una.

Ori­ol Jun­que­ras, a més, ar­gu­men­ta­rà en de­fen­sa de les can­di­da­tu­res se­pa­ra­des que el fron­tis­me no és bo, per­què en­co­rat­ja el dis­curs de la frac­tu­ra so­ci­al que prac­ti­quen Cs i PP, i apos­ta­rà, en tot cas, per tre­ba­llar per bus­car la mà­xi­ma uni­tat d’ac­ció pac­tant punts pro­gra­mà­tics i in­cor­po­rant fins i tot si és pos­si­ble els co­muns. En aques­ta es­tra­tè­gia, el que ERC ja té se­gur d’al­tra ban­da és que De­mò­cra­tes de Ca­ta­lu­nya –l’es­cis­sió de la des­a­pa­re­gu­da Unió De­mo­crà­ti­ca de Ca­ta­lu­nya– for­ma­rà part de la ma­tei­xa can­di­da­tu­ra si al fi­nal no és pos­si­ble la llis­ta uni­tà­ria. La de­ci­sió es va do­nar a conèi­xer ahir des­prés d’una con­sul­ta en­tre la mi­li­tàn­cia, el 93,13% de la qual va apro­var pre­sen­tar-se al 21-D en una can­di­da­tu­ra amb ERC, Mo­vi­ment d’Es­quer­res (MES) i Avan­cem –du­es es­cis­si­ons del PSC– i in­de­pen­dents, si fra­cas­sa la via uni­tà­ria.

La ter­ce­ra for­ça amb més pre­sèn­cia dins de l’in­de­pen­den­tis­me, la CUP, tam­poc no sem­bla sen­si­ble, per la se­va ban­da, als cants de si­re­na de la can­di­da­tu­ra uni­tà­ria. La for­ma­ció es­tà pen­dent de la de­ci­sió que adop­ti l’as­sem­blea ge­ne­ral que ce­le­bra de­mà a Gra­no­llers, en la qual en cap cas no hi ha da­munt la tau­la l’op­ció d’un front uni­ta­ri que in­clo­gui el PDECat, per bé que la se­va po­si­ció tam­poc no és mo­no­lí­ti­ca i dins del par­tit hi ha di­ri­gents que po­dri­en aca­bar ava­lant aques­ta so­lu­ció. L’op­ció de pre­sen­tar-se en so­li­ta­ri és, de to­ta ma­ne­ra, la que sem­bla que té més pos­si­bi­li­tats de ti­rar en­da­vant. An­na Gabriel i Be­net Sa­le­llas, men­tres­tant, ahir van vi­si­tar Car­les Puig­de­mont a Brus­sel·les, en ple debat pre­ci­sa­ment so­bre la llis­ta uni­tà­ria, tot i que d’acord amb la in­for­ma­ció fa­ci­li­ta­da des de la CUP va ser so­bre­tot d’una vi­si­ta de cor­te­sia.

ACN

Car­les Puig­de­mont va cri­dar ahir des de Brus­sel·les a par­ti­ci­par a la ma­ni­fes­ta­ció d’avui a Barcelona

LLIBERT TEI­XI­DÓ

La ini­ci­a­ti­va de la llis­ta uni­tà­ria va ser pre­sen­ta­da ahir a Barcelona

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.