Ra­joy re­but­ja ara com ara l’apli­ca­ció d’un 155 més dur, com de­ma­na Ri­ve­ra

Ciu­ta­dans re­cla­ma que s’in­ter­vin­guin els Mos­sos, TV3 i la po­lí­ti­ca ex­te­ri­or

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - PORTADA -

Al­bert Ri­ve­ra no va acon­se­guir con­vèn­cer ahir Ma­ri­a­no Ra­joy que apli­qui l’ar­ti­cle 155 per in­ter­ve­nir de ma­ne­ra més pro­fun­da la Ge­ne­ra­li­tat. En la tro­ba­da que van man­te­nir a la Mon­cloa es va evi­den­ci­ar menys sin­to­nia que en­tre el pre­si­dent i Sánc­hez.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.