La ca­ra em­pre­sa­ri­al de les do­nes de Mes­si i Suá­rez

An­to­ne­lla Roc­cuz­zo i So­fía Bal­bi ce­le­bren el pri­mer ani­ver­sa­ri de la bo­ti­ga Sarkany

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - PORTADA - ISA­BEL CLARÓS

“Érem en un xi­qui­parc amb les fa­mí­li­es. La idea era en­ge­gar un pro­jec­te les du­es jun­tes. Va ser la So­fi qui m’ho va pro­po­sar. I en Leo, que tam­bé hi era, te­nia con­tac­tes amb en Ricky, i ai­xí va ser com va co­men­çar tot”. És An­to­ne­lla Ro­cuz­zo, la do­na de Mes­si, que ex­pli­ca com ella i So­fía Bal­bi (mu­ller de Luis Suá­rez) van co­men­çar la se­va aven­tu­ra em­pre­sa­ri­al. Si el futbolista ar­gen­tí va fir­mar el pri­mer con­trac­te en un to­va­lló de pa­per, l’An­to i la So­fi van pro­jec­tar en un xi­qui­parc por­tar a Eu­ro­pa la cone­gu­da mar­ca ar­gen­ti­na de sa­ba­tes de Ricky Sarkany.

Ahir les du­es do­nes van ce­le­brar el pri­mer any de la bo­ti­ga, si­tu­a­da a la Di­a­go­nal de Bar­ce­lo­na, amb una fes­ta amb amics i cli­ents. Cap de les du­es no so­len par­lar als mit­jans de co­mu­ni­ca­ció, però ahir van fer una ex­cep­ció i van man­te­nir una tro­ba­da amb La Van­guar­dia abans de la fes­ta.

Roc­cuz­zo i Bal­bi es­ta­ven molt il·lu­si­o­na­des amb aquest pri­mer ani­ver­sa­ri: “Ha pas­sat tan de pres­sa... i con­ti­nu­em apre­nent, ca­da dia”, va dir la do­na de Mes­si. L’any pas­sat, a la inau­gu­ra­ció van gau­dir de l’atrac­tiu dels seus dos ma­rits i de gai­re­bé to­ta la plan­ti­lla del Bar­ça com a con­vi­dats. Ahir, en can­vi, les du­es em­pre­sà­ri­es van vo­ler en­vol­tar-se de pro­fes­si­o­nals de la mo­da, com dis­se­nya­dors, es­ti­lis­tes i al­gu­na in­flu­en­cer, com ara Dul­cei­da, per en­se­nyar-los per­so­nal­ment la col·lec­ció d’es­tiu d’aques­ta mar­ca cen­te­nà­ria que ha fet de la pla­ta­for­ma la se­va se­nya d’iden­ti­tat: “A nos­al­tres ens agra­den molt les sa­ba­tes de Sarkany i les fem ser­vir molt; per ai­xò vo­lí­em por­tar la mar­ca a Eu­ro­pa –ex­pli­ca la do­na de Suá­rez. Va in­tro­duir les pla­ta­for­mes fa mol­tís­sims anys, però ara tam­bé fa sa­ba­tes pla­nes, i d’ho­me...”. So­fia i An­to­ne­lla no es re­par­tei­xen les tas­ques, si­nó que tre­ba­llen ple­ga­des: “Ens en­vi­en tots els mo­dels i fem una se­lec­ció dels que vo­lem. Ens reu­nim una ve­ga­da a la set­ma­na amb l’equip, però es­tem en con­tac­te ca­da dia”, diu Roc­cuz­zo. “I ve­nim a la bo­ti­ga, per­què cal veu­re com va”, afe­geix Bal­bi. A la bo­ti­ga és on re­cu­llen els co­men­ta­ris de les cli­en­tes, “que sem­pre són po­si­tius”, se­gons An­to­ne­lla. Una de les se­ves mi­llors cli­en­tes és Da­ni­e­lla Se­ma­an, la do­na de Cesc Fà­bre­gas, que di­lluns es va ca­sar a Lon­dres: no sa­ben si amb unes sa­ba­tes de Sarkany, tot i que les te­nia. A la bo­ti­ga hi ha ex­po­sats els que va por­tar la do­na de Mes­si al seu ca­sa­ment. Unes sa­ba­tes fe­tes a mà i per­so­na­lit­za­des a la so­la amb el nom dels dos i la da­ta de l’en­llaç, i que ha cre­at ten­dèn­cia.

Al seu Ro­sa­rio na­tal, Roc­cuz­zo va es­tu­di­ar dis­seny de mo­da, però no­més set me­sos, fins que va de­ci­dir vi­at­jar a Bar­ce­lo­na per viu­re amb Mes­si. As­se­gu­ra que se­gueix la mo­da, però que no és una fas­hi­on vic­tim: “A ca­sa no es par­la ni de fut­bol ni de mo­da; mi­rem la te­le”, diu. So- fia, per la se­va part, tot i que nas­cu­da a l’Uru­guai, vi­via a Cas­tell­de­fels amb els seus pa­res. Quan Luis Suá­rez, que ju­ga­va a l’Uru­guai, va fit­xar per un equip ho­lan­dès, ella el va se­guir i tam­bé va dei­xar d’es­tu­di­ar. Però tam­bé l’apas­si­o­na la mo­da, i la se­va fi­lla de set anys sem­bla que se­gui­rà el seu ca­mí: “La Del­fi cal­ça un 34 i Sarkany co­men­ça en el 35, de ma­ne­ra que es­tà es­pe­rant que li crei­xi el peu –co­men­ta Bal­bi. A ca­sa ca­mi­na amb les me­ves sa­ba­tes al­tís­si­mes i cau. No sé si con­ti­nu­a­rà amb la mo­da. És pe­ti­to­na i li agra­da tot”.

Les du­es do­nes es van conèi­xer quan Suá­rez va fit­xar pel Bar­ça, i des d’ales­ho­res les du­es fa­mí­li­es es van con­ver­tir en in­se­pa­ra­bles. A més dels ne­go­cis, fan gim­nàs­ti­ca jun­tes amb una en­tre­na­do­ra per­so­nal bra­si­le­ra a ca­sa dels Mes­si. Cap de les du­es no sap la quan­ti­tat de sa­ba­tes que te­nen, i coin­ci­dei­xen que són mol­tís­si­mes més que els que te­nen els seus ma­rits. Ara bé, per al dia a dia to­tes du­es pre­fe­rei­xen les sa­ba­ti­lles d’es­ports. A la pre­gun­ta de si els ta­lons do­nen po­der, Roc­cuz­zo va res­pon­dre, fent bro­ma: “No ho sé, a mi em do­nen al­tu­ra”, men­tre que So­fia, mes se­ri­o­sa, va res­pon­dre: “L’al­tre dia Kris­ten Stewart es va treu­re els ta­lons a Ca­nes, i em va sem­blar bé. Ca­das­cú s’ha de po­sar el que vul­gui. Els ta­lons no han de ser mai una exi­gèn­cia”.

Si La za­pa­te­ra pro­di­gi­o­sa, la fa­mo­sa obra de Fe­de­ri­co Gar­cía Lor­ca, té un fi­nal fe­liç, les sa­ba­te­res An­to­ne­lla i So­fia es­pe­ren, en un fu­tur prò­xim, obrir més bo­ti­gues de Sarkany a Eu­ro­pa i po­der dur a ter­me nous pro­jec­tes jun­tes. “És una co­sa nos­tra i els nos­tres ma­rits no s’hi in­vo­lu­cren. Ens do­nen su­port en tot, però ai­xò és una co­sa nos­tra”, afir­ma Roc­cuz­zo, que, a més, ha cre­at una mar­ca de ro­ba in­fan­til a l’Ar­gen­ti­na, En­fans, amb la se­va ger­ma­na i la se­va co­si­na, que de mo­ment no­més és en lí­nia però ben avi­at es­pe­ra por­tar-la a Eu­ro­pa.

“A ca­sa no es par­la de fut­bol ni de mo­da, si­nó que mi­rem la te­le”, afir­ma l’es­po­sa de Leo Mes­si “A la me­va fi­lla Del­fi li agra­da ca­mi­nar amb les me­ves sa­ba­tes al­tís­si­mes, però cau”, diu la do­na de Suá­rez

LLIBERT TEI­XI­DÓ

So­fía Bal­bi i An­to­ne­lla Roc­cuz­zo, les mu­llers dels fut­bo­lis­tes Luis Suá­rez i Leo Mes­si, res­pec­ti­va­ment, ahir a la tar­da a la sa­ba­te­ria de la Di­a­go­nal de Bar­ce­lo­na

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.