Lla­re­na de­ma­na per car­ta a Ale­ma­nya que no cai­gui en “l’er­ror” bel­ga

El jut­ge del Su­prem pre­ci­sa l’or­dre con­tra Puig­de­mont per evi­tar un al­tre re­vés

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - PORTADA - JOSEP GISBERT Bar­ce­lo­na

Quim Tor­ra ja és, a tots els efec­tes, pre­si­dent de la Ge­ne­ra­li­tat des­prés d’ha­ver pres pos­ses­sió del càr­rec. A di­fe­rèn­cia dels ca­sos pre­ce­dents, però, quan el pri­mer ac­te de l’in­qui­lí del pa­lau de la pla­ça de Sant Jaume de Bar­ce­lo­na era re­ve­lar la com­po­si­ció del Go­vern, aques­ta ve­ga­da con­ti­nua es­tant en l’ai­re. Ai­xò era, si més no, el que pas­sa­va ahir, en què la in­còg­ni­ta prin­ci­pal con­ti­nu­a­va bas­cu­lant al vol­tant dels pros i els con­tres de la res­ti­tu­ció als seus càr­recs dels con­se­llers des­ti­tu­ïts per l’apli­ca­ció de l’ar­ti­cle 155 de la Cons­ti­tu­ció.

La pre­sa de pos­ses­sió va ser, més que mai, un trà­mit. Un trà­mit per re­mar­car una si­tu­a­ció d’in­teri­ni­tat que es va des­pat­xar en tres mi­nuts des que el 131è pre­si­dent de la Ge­ne­ra­li­tat, acom­pa­nyat del pre­si­dent del Par­la­ment, Ro­ger Tor­rent, i el se­cre­ta­ri del Go­vern, Víc­tor Cu­llell, va sor­tir de l’Ar­xiu de Comp­tes fins que va aca­bar d’abra­çar els mem­bres de la se­va fa­mí­lia al sa­ló de la Ma­re de Déu de Mont­ser­rat. En aquest lapse de temps Cu­llell va lle­gir el de­cret de no­me­na­ment i Tor­ra pri­mer va pro­me­tre “com­plir lle­ial­ment les obli­ga­ci­ons del càr­rec de pre­si­dent de la Ge­ne­ra­li­tat amb fi­de­li­tat a la vo­lun­tat del po­ble de Ca­ta­lu­nya re­pre­sen­tat pel Par­la­ment” i des­prés va sa­lu­dar un per un els pre­sents.

L’es­ce­no­gra­fia ha­via es­tat, al fi­nal, la desit­ja­da per la part ca­ta­la­na. Sen­se con­vi­dats ni dis­curs al sa­ló de Sant Jor­di ni re­cep­ció i re­fri­ge­ri al pa­ti dels Ta­ron­gers. Amb la ma­tei­xa fór­mu­la de pro­me­sa del càr­rec, sen­se cap re­fe­rèn­cia ni a l’Es­ta­tut ni a la Cons­ti­tu­ció ni al Rei, que ha­via uti­lit­zat Car­les Puig­de­mont el 2016 i que va ser ava­la­da lla­vors pel Tri­bu­nal Su­pe­ri­or de Jus­tí­cia de Ca­ta­lu­nya (TSJC), tot i que amb la di­fe­rèn­cia que ara el text el lle­gia di­rec­ta­ment el pre­si­dent de la Ge­ne­ra­li­tat i no l’as­su­mia per pas­si­va en res­pos­ta a la pre­gun­ta del pre­si­dent del Par­la­ment. I amb una ban­de­ra ca­ta­la­na com a únic sím­bol –ni re­trat del Rei ni exem­plar de la Cons­ti­tu­ció ni ban­de­ra es­pa­nyo­la– i la me­da­lla de pre­si­dent de la Ge­ne­ra­li­tat que tam­poc no li va ser im­po­sa­da i es va que­dar da­munt de la tau­la.

Va ser un ac­te breu i aus­ter al qual la Ge­ne­ra­li­tat va de­ma­nar al Go­vern es­pa­nyol que en­vi­és no un mi­nis­tre, com so­lia ser ha­bi­tu­al, si­nó un “per­fil se­cun­da­ri”, en con­cor­dan­ça amb l’ex­cep­ci­o­na­li­tat del mo­ment po­lí­tic que es pre­te­nia evi­den­ci­ar, però que des de la Mon­cloa es va re­but­jar: “Se’ns ha in­ten­tat im­po­sar el ni­vell de la de­le­ga­ció go­ver­na­men­tal” i “nin­gú no ens pot dir qui va a un ac­te”. Era la de­mos­tra­ció que els pre­pa­ra­tius de la ce­ri­mò­nia en­tre els in­ter­lo­cu­tors ha­bi­tu­als de la Ge­ne­ra­li­tat i del Go­vern es­pa­nyol des de l’apli­ca­ció del 155 ha­via es­tat com­pli­ca-

La pre­sa de pos­ses­sió es­de­vé un trà­mit de tres mi­nuts per re­mar­car la in­teri­ni­tat El Go­vern es­pa­nyol, mo­lest, no par­ti­ci­pa per pri­mer cop en una pro­me­sa del càr­rec

da, i la mi­llor pro­va és que no es va con­vo­car ofi­ci­al­ment fins una ho­ra abans i amb l’ac­cés dels mit­jans de co­mu­ni­ca­ció res­trin­git. Una ve­ga­da fi­na­lit­za­da, Tor­ra va re­bre el su­port de mig cen­te­nar de fun­ci­o­na­ris al pa­ti dels Ta­ron­gers, a qui va re­cla­mar el ma­teix com­pro­mís de­mos­trat “aquests me­sos tan di­fí­cils” per cons­truir un “pa­ís lliu­re i re­pu­bli­cà” i que li van fer lliu­ra­ment d’un gran llaç groc per­què el pen­gi, com va pro­me­tre, al bal­có del Pa­lau de la Ge­ne­ra­li­tat. I una de les pri­me­res fe­li­ci­ta­ci­ons que li va ar­ri­bar va ser la de Puig­de­mont, via Twit­ter: “Mol­tes fe­li­ci­tats, molts en­certs i tot el meu su­port, afec­te i agra­ï­ment”.

I, com­plert el trà­mit de la pre­sa de pos­ses­sió, ar­ri­ba el mo­ment de la for­ma­ció del Go­vern, que, tan­ma­teix, sem­bla que en­ca­ra es fa­rà es­pe­rar una mi­ca. D’en­tra­da, el nou pre­si­dent de la Ge­ne­ra­li­tat te­nia pre­vist de­di­car el dia d’avui a vi­si­tar els pre­sos a Es­tre­me­ra (Ori­ol Jun­que­ras, Jo­a­quim Forn, Jor­di Tu­rull, Josep Rull i Ra­ül Ro­me­va), Al­calá Me­co (Car­me For­ca­dell i Do­lors Bas­sa) i So­to del Re­al (Jor­di Cui­xart i Jor­di Sànc­hez), però la ci­ta es va pos­po­sar fins di­lluns a pe­ti­ció del Mi­nis­te­ri de l’In­te­ri­or.

Tor­ra vo­lia apro­fi­tar la vi­si­ta per re­bre en per­so­na la res­pos­ta a la pro­pos­ta de res­ti­tuir en els seus càr­recs tots els ex­con­se­llers que ho vul­guin. Els d’ERC ja han de­cli­nat l’ofe­ri­ment, a ex­cep­ció d’An­to­ni Co­mín –a Brus­sel·les–, que es­tà de­ci­dit a re­pe­tir pen­dent d’una con­ver­sa amb Tor­ra, men­tre que els del PDECat, en can­vi, es­tan dis­po­sats a ac­cep­tar-lo, in­clo­ent­hi Llu­ís Puig, tam­bé a Brus­sel·les. En les úl­ti­mes ho­res, però, des de Junts per Ca­ta­lu­nya (JxCat) –mar­ca en què es­tà in­te­grat el PDECat– se’ls hau­ria fet ar­ri­bar –a Tu­rull, Rull i Puig– la con­ve­ni­èn­cia de no fer-ho, a fi de fa­ci­li­tar, en la ma­tei­xa lí­nia que de­fen­sa ERC, la cons­ti­tu­ció d’un Go­vern re­al­ment efec­tiu i evi­tar més con­se­qüèn­ci­es ne­ga­ti­ves de l’apli­ca­ció del 155.

El re­sul­tat és que la for­ma­ció del Go­vern es­tà en­ca­ra sen­se re­sol­dre’s i que, a cau­sa d’ai­xò, les in­còg­ni­tes a les àre­es que ha­vi­en ocu­pat aquests noms –Pre­si­dèn­cia, Ter­ri­to­ri, Cul­tu­ra i Sa­lut– tam­bé con­ti­nu­en. En qual­se­vol cas, la vo­lun­tat del 131è pre­si­dent de la Ge­ne­ra­li­tat, com a mem­bre de JxCat, en­ca­ra que si­gui com a in­de­pen­dent, és man­te­nir el plan­te­ja­ment de res­ti­tuir els con­se­llers des­ti­tu­ïts que ho vul­guin i, en aquest sen­tit, de fer cas del que li di­guin els del PDECat. Men­tre que res­pec­te a Es­quer­ra Re­pu­bli­ca­na es pre­veu que ac­cep­ti la po­si­ció que li ma­ni­fes­ti la di­rec­ció del par­tit tant en re­la­ció amb els ti­tu­lars dels de­par­ta­ments que li cor­res­po­nen en fun­ció del re­par­ti­ment de car­te­res as­so­lit amb Junts per Ca­ta­lu­nya com so­bre el cas par­ti­cu­lar de Co­mín.

NOMS PROPIS JxCat ara no veu clar que Tu­rull, Rull i Puig re­pe­tei­xin, i ERC no vol Co­mín al Go­vern

PRI­MER AC­TE La vi­si­ta de l’in­qui­lí de Pa­lau als pre­sos, ajor­na­da fins di­lluns a pe­ti­ció del mi­nis­te­ri

Quim Tor­ra pro­met el càr­rec de pre­si­dent de la Ge­ne­ra­li­tat en pre­sèn­cia del pre­si­dent del Par­la­ment, Ro­ger Tor­rent, i de la se­va fa­mí­lia

RUBEN MORENO / GE­NE­RA­LI­TAT DE CA­TA­LU­NYA

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.