La pri­ma de risc d’Ità­lia ja du­pli­ca l’es­pa­nyo­la

El pro­gra­ma eco­nò­mic an­ti­sis­te­ma po­sa en pe­rill els comp­tes pú­blics

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - PORTADA - PIERGIORGIO M. SANDRI Bar­ce­lo­na

“És un pro­gra­ma eco­nò­mic que crea des­con­cert”, re­su­meix a aquest di­a­ri el pro­fes­sor d’Eco­no­mia Fran­ces­co Da­ve­ri, de la Uni­ver­si­tat Boc­co­ni de Mi­là.

N’hi ha per a ai­xò i per a més. Re­sul­tat: la pri­ma de risc ita­li­a­na (147 punts) gai­re­bé du­pli­ca l’es­pa­nyo­la (77) i es­tà en mà­xims dels úl­tims qua­tre me­sos da­vant les fil­tra­ci­ons de l’ide­a­ri de la co­a­li­ció po­pu­lis­ta for­ma­da pel Moviment 5 Estrelles i la Lli­ga Nord, en ne­go­ci­a­ci­ons per for­mar go­vern en la ter­ce­ra eco­no­mia de la zo­na eu­ro. “No obs­tant ai­xò, el fet que no hi ha­gi con­ta­gi a Es­pa­nya ni a al­tres pa­ï­sos pe­ri­fè­rics in­di­ca que de mo­ment els mer­cats in­ter­pre­ten els ris­cos com una ame­na­ça prin­ci­pal­ment per als ita­li­ans”, afe­geix aquest ex­pert.

La in­còg­ni­ta més gran rau en la dis­ci­pli­na fis­cal i en l’equi­li­bri dels comp­tes pú­blics. Si és du­gués a ter­me el pla de flat tax ,ésa dir d’un ti­pus im­po­si­tiu únic so­bre la ren­da del 15% (un 20% per als in­gres­sos més alts), es cre­a­ria un forat de 50.000 mi­li­ons d’eu­ros. Per Da­ve­ri, “no que­da clar com es pen­sa co­brir aquest dese­qui­li­bri”. A ai­xò cal afe­gir-hi la pro­pos­ta d’in­tro­duir una for­ma de ren­da bà­si­ca tem­po­ral, que tin­dria un im­pac­te de 17.000 mi­li­ons. Un còc­tel que pot dis­pa­rar el dè­fi­cit, la qual co­sa re­pre­sen­ta una gran in­còg­ni­ta per a un pa­ís amb un deu­te pú­blic que su­po­sa el 130% del PIB.

El pro­gra­ma, unes 39 pà­gi­nes amb di­ver­sos pa­rà­grafs en co­lor ver­mell i groc flu­o­res­cent pen­dents de con­fir­ma­ció, crea con­fu­sió, des­prés que di­lluns pas­sat se’n fil­trés una pri­me­ra ver­sió molt més ra­di­cal. En aquest se­gon es­bor­rany es po­sa èm­fa­si en la ne­ces­si­tat de re­vi­sar els acords de per­ti­nen­ça d’Ità­lia a la zo­na eu­ro, però sen­se es­pe­ci­fi­car què es fa­ria en el cas que Brus­sel·les no ac­cep­tés dis­cu­tir-los. En can­vi, ha des­a­pa­re­gut la pe­ti­ció que el BCE tan­qués els ulls res­pec­te als 250.000 mi­li­ons d’eu­ros de deu­te ita­lià que té a les mans el banc que pre­si­deix Ma­rio Drag­hi.

“En­ca­ra que les du­es parts even­tu­al­ment di­lu­ei­xin les propostes, el do­cu­ment re­ve­la el ve­ri­ta­ble abast de la se­va ra­re­sa, in­ex­pe­ri­èn­cia i el seu cai­re an­ti­sis­te­ma. L’ac­ti­tud dels mer­cats fi­nan­cers no se­rà la ma­tei­xa a par­tir d’ara. Per ells, se­ria mas­sa ha­ver d’en­fron­tar-se a un go­vern d’una tra­jec­tò­ria si­mi­lar a la que va re­pre­sen­tar el de Sy­ri­za a Grè­cia. En aques­ta si­tu­a­ció, els in­ver­sors po­den fins i tot con­si­de­rar la pers­pec­ti­va de fu­tu­res elec­ci­ons an­ti­ci­pa­des com un desen­vo­lu­pa­ment po­si­tiu”, es­cri­via en una no­ta di­marts pas­sat l’eco­no­mis­ta Lo­ren­zo Co­dogno.

En aquest con­text d’in­cer­te­sa, el bo ita­lià a deu anys se si­tu­a­va ahir a prop del 2,13%, el ni­vell més alt des del fe­brer. La Bor­sa de Mi­là, des­prés de la cai­gu­da del dia an­te­ri­or (for­ta de­bi­li­tat del sec­tor de la ban­ca, que ar­ros­se­ga una ele­va­da mo­ro­si­tat), ahir va te­nir un res­pir amb una al­ça del 0,29%. “Amb el go­vern 5 Estrelles/Lli­ga Nord, els pro­ble­mes sub­ja­cents de l’eco­no­mia ita­li­a­na, in­clo­sos el baix crei­xe­ment, la ri­gi­de­sa del mer­cat la­bo­ral, el sis­te­ma ban­ca­ri i l’ad­mi­nis­tra­ció pú­bli­ca ine­fi­ci­ents, no s’abor­da­ran, en molts ca­sos no­més em­pit­jo­ra­ran”, va dir ahir el cap d’es­tra­tè­gia de Nor­dea, Jan von Ge­rich, en una no­ta per als cli­ents.

Eu­ro­pa mi­ra amb pre­o­cu­pa­ció els es­de­ve­ni­ments, te­nint en comp­te que Ità­lia, a di­fe­rèn­cia d’al­tres cri­sis an­te­ri­ors al Vell Con­ti­nent, es con­si­de­ra un pa­ís “mas­sa gran per dei­xar-lo cau­re”. L’eu­ro co­tit­za­va ahir per so­ta dels 1,18 dò­lars, en mí­nims de l’any.

“Es­col­teu la gent als bars, no els bancs d’in­ver­sió”, pro­cla­ma­va aques­ta set­ma­na Ales­san­dro Di Bat­tis­ta, ex­po­nent del Moviment 5 Estrelles. “Es­clar, pas­sem dels mer­cats que són do­lents i anem a la fa­lli­da. Ja veu­ràs com de con­ten­ta fa­rà po­sar ai­xò la gent als bars”, li va con­tes­tar la in­ves­ti­ga­do­ra de Bru­e­gel Silvia Mer­ler.

El se­gon es­bor­rany de les ne­go­ci­a­ci­ons és més su­au, però les in­còg­ni­tes fi­nan­ce­res no des­a­pa­rei­xen

STEFANO RELLANDINI / REUTERS

Nú­vols so­bre Mi­là, la ciu­tat de la bor­sa

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.