An­toi­ne Gri­ez­mann

El Bar­ça no pre­veu anun­ci­ar el fran­cès fins que no s’obri el mer­cat de fit­xat­ges

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - SUMARI - AN­TO­NI LÓ­PEZ TOVAR Bar­ce­lo­na

FUTBOLISTA

An­toi­ne Gri­ez­mann (27) va ser di­me­cres pas­sat un ju­ga­dor fo­na­men­tal en l’ob­ten­ció de l’Eu­ro­pa Le­a­gue per part de l’At­lè­tic de Ma­drid. El da­van­ter fran­cès, au­tor de dos gols, és pre­tès pel Bar­ce­lo­na per a la prò­xi­ma tem­po­ra­da.

Els dos gols d’An­toi­ne Gri­ez­mann a la fi­nal de la Lli­ga Eu­ro­pa han dis­pa­rat les es­pe­cu­la­ci­ons so­bre el seu fu­tur. Men­tre l’At­lè­tic es­go­ta les pos­si­bi­li­tats per re­te­nir el fran­cès, tots els in­di­cis apun­ten que el seu prò­xim des­tí és Bar­ce­lo­na. Tant el pre­si­dent, Josep Ma­ria Bar­to­meu, com el res­pon­sa­ble de les re­la­ci­ons ins­ti­tu­ci­o­nals del Bar­ça, Gui­ller­mo Amor, han re­ve­lat que hi ha ha­gut con­tac­tes amb apo­de­rats del ju­ga­dor, men­tre que Luis Suá­rez pràc­ti­ca­ment li va do­nar la ben­vin­gu­da en unes de­cla­ra­ci­ons que va fer a l’Uru­guai. Tan­ma­teix, l’ofi­ci­a­lit­za­ció dels pos­si­bles acords no se­rà im­mi­nent, ni de bon tros. El Bar­ce­lo­na tre­ba­lla amb la in­ten­ció d’anun­ci­ar el fit­xat­ge com a molt avi­at l’1 de ju­li­ol, da­ta d’ober­tu­ra del mer­cat d’es­tiu i dia en què la clàu­su­la de res­cis­sió del futbolista es re­bai­xa­rà de 200 a 100 mi­li­ons d’eu­ros. “Si es fa, va per llarg”, ex­pli­quen fonts del club.

En tot el pro­cés hi ha pre­sent la vo­lun­tat del club blau­gra­na de res­pec­tar es­cru­po­lo­sa­ment els ter­mi­nis i de no do­nar mo­tius de quei­xa a l’At­lè­tic, per bé que l’ater­rat­ge de Gri­ez­mann es­ti­gui pac­tat des de fa me­sos. Mi­guel Án­gel Gil en­ca­ra no ha llan­çat la to­va­llo­la: “Es­tem fent l’im­pos­si­ble per re­te­nir els ju­ga­dors que es­tan fent l’equip més gran”, va afir­mar en de­cla­ra­ci­ons a la ca­de­na Ser. El con­se­ller de­le­gat del club del Me­tro­po­li­ta­no va si­tu­ar el da­van­ter en el di­le­ma de de­ci­dir “si vol fer his­tò­ria i fer que tot gi­ri al vol­tant de l’At­lè­tic de Ma­drid o bé anar-se’n a un club on mai no en­tra­rà a la his­tò­ria”. “És hu­mà i res­pec­ta­rem la se­va de­ci­sió”, va con­clou­re.

Dels ter­mi­nis amb què el Bar­ça tre­ba­lla en aquest mo­ment se’n des­prèn que la se­va idea és abo­nar l’im­port de la clàu­su­la d’un da­van­ter que s’ajus­ta al per­fil que vol Er­nes­to Val­ver­de i pres­cin­dir al mà­xim de ne­go­ci­a­ci­ons i de de­bats. Vint dels 100 mi­li­ons d’aques­ta l’ope­ra­ció ani­ran a pa­rar a la tre­so­re­ria de la Re­ial So­ci­e­tat. El club an­te­ri­or de Gri­ez­mann es va as­se­gu­rar d’in­gres­sar un 20% del va­lor d’un fu­tur tras­pàs quan el 2014 va ven­dre el ju­ga­dor per 30 mi­li­ons d’eu­ros. És a dir: el fran­cès pot pro­por­ci­o­nar al club basc un to­tal de 50 mi­li­ons; una for­tu­na, te­nint en comp­te que va pa­gar 16 mi­li­ons pel fit­xat­ge més car de la se­va his­tò­ria, Asi­er Illar­ra­men­di.

Gri­ez­mann dis­pu­ta­ria el seu dar­rer par­tit amb l’At­lè­tic diu­men­ge vi­nent, poc abans d’in­cor­po­rar-se a la se­lec­ció de Fran­ça, que el 28 de maig co­men­ça­rà una tan­da de tres d’amis­to­sos (con­tra la Re­pú­bli­ca d’Ir­lan­da, Ità­lia i els EUA) abans de de­bu­tar al Mun­di­al de Rús­sia el 16 de juny da­vant Aus­trà­lia. L’1 de ju­li­ol, da­ta a par­tir de la qual el Bar­ça té in­ten­ció d’ofi­ci­a­lit­zar la in­cor­po­ra­ció, s’es­ta­ran dis­pu­tant els par­tits de vui­tens de fi­nal, una cir­cums­tàn­cia que po­dria en­dar­re­rir l’anun­ci en fun­ció de la si­tu­a­ció de la se­lec­ció ga­la. En aquest sen­tit, fa dos anys el club blau­gra­na va anun­ci­ar el fit­xat­ge d’Um­ti­ti el 12 de ju­li­ol, dos di­es des­prés de la fi­nal de l’Eu­ro­co­pa en­tre Fran­ça i Por­tu­gal. En can­vi, la con­trac­ta­ció de Jor­di Al­ba es va co­mu­ni­car ofi­ci­al­ment el 30 de juny del 2012, en ple­na dis­pu­ta de l’Eu­ro­co­pa de Po­lò­nia i Ucra­ï­na i amb el la­te­ral con­cen­trat a Kí­ev amb la se­lec­ció es­pa­nyo­la.

LA PRES­SIÓ

Gil Ma­rín, di­ri­gent de l’At­lè­tic, diu que el da­van­ter no po­drà en­trar a la his­tò­ria del Bar­ce­lo­na

MATTHIAS HANGST / GETTY

An­toi­ne Gri­ez­mann ce­le­brant el tro­feu de la Lli­ga Eu­ro­pa amb la fa­mí­lia di­me­cres a Lió

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.