El pa­re de la nú­via

Meg­han es veu obli­ga­da a jus­ti­fi­car l’ab­sèn­cia del seu pa­re amb una ope­ra­ció

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - SUMARI - BAR­CE­LO­NA

Meg­han Mark­le es veu obli­ga­da a jus­ti­fi­car l’ab­sèn­cia del seu pa­re al seu ca­sa­ment amb En­ric d’An­gla­ter­ra.

Ahir, quan fal­ta­ven dos di­es per al seu gran dia, Meg­han Mark­le es va veu­re obli­ga­da a di­fon­dre un al­tre co­mu­ni­cat –el se­gon en menys d’una set­ma­na– per con­fir­mar que el seu pa­re, Tho­mas Mark­le, no se­rà pre­sent al ca­sa­ment re­ial de de­mà. “La­men­ta­ble­ment, el meu pa­re no se­rà al nos­tre ca­sa­ment. Sem­pre ens hem pre­o­cu­pat per ell, i es­pe­rem que pu­gui te­nir l’es­pai que ne­ces­si­ta per cen­trar-se en la se­va sa­lut. Tam­bé m’agra­da­ria do­nar les grà­ci­es a tots els que ens han en­vi­at ge­ne­ro­sos mis­sat­ges de su­port. Sis­plau, sa­pi­gueu que En­ric i jo es­pe­rem po­der com­par­tir el nos­tre dia es­pe­ci­al amb vos­al­tres aquest dis­sab­te”, de­ia la pro­me­sa del prín­cep en un co­mu­ni­cat ofi­ci­al. Di­me­cres el pa­re de Meg­han va ser sot­mès a una ope­ra­ció en què li van col·lo­car di­ver­sos stents des­prés de te­nir un in­fart fa uns quants di­es. Ell ma­teix va con­fir­mar al por­tal nord-ame­ri­cà TMZ que es­tà bé: “Es­tic bé, tri­ga­ré un temps a re­cu­pe­rar-me. M’hau­ré de que­dar a l’hos­pi­tal quants di­es més. No se’m per­met fer es­for­ços”.

El co­mu­ni­cat de Meg­han Mark­le és la se­go­na de­cla­ra­ció di­fo­sa pel pa­lau de Ken­sing­ton en menys d’una set­ma­na. Des­prés de sa­ber-se que Tho­mas Mark­le ha­via pac­tat unes fo­to­gra­fi­es amb un pa­pa­raz­zi i que no as­sis­ti­ria al ca­sa­ment, es va fer pú­blic un co­mu­ni­cat per re­cal­car que aquest mo­ment era “pro­fun­da­ment per­so­nal” per a l’exac­triu.

I és que els di­es pre­vis a la ce­ri­mò­nia es­tan sent es­pe­ci­al­ment di­fí­cils per a la fu­tu­ra es­po­sa del prín­cep En­ric. So­bre­tot a cau­sa de la se­va fa­mí­lia, que no pa­ra de do­nar-li mal­de­caps. L’úl­ti­ma a aca­pa­rar ti­tu­lars ha es­tat la se­va ger­ma­nas­tra, Sa­mant­ha Grant, nas­cu­da del pri­mer ma­tri­mo­ni del pa­re de Meg­han. La do­na, que no es­tà con­vi­da­da al ca­sa­ment i que no ha dei­xat de mal­par­lar de la nú­via en tots els pla­tós a què l’han con­vi­da­da, va ha­ver de ser hos­pi­ta­lit­za­da des­prés d’un ac­ci­dent de tràn­sit di­me­cres.

El nò­vio de Grant, Mark, va ex­pli­car que men­tre pas­sa­ven per un pe­at­ge a l’es­tat de Flo­ri­da un pa­pa­raz­zi se’ls va po­sar al da­vant per fer-los una fo­to. En Mark va in­ten­tar es­qui­var-lo, i lla­vors van xo­car con­tra una bar­re­ra de ci­ment. Se­gons el re­lat d’en Mark, la Sa­mant­ha es va do­nar un cop con­tra el pa­ra­bri­sa i va cau­re so­bre l’es­to­ra, in­ca­paç d’ai­xe­car-se a cau­sa de l’es­cle­ro­si múl­ti­ple que té i que fa que ha­gi de viu­re en una ca­di­ra de ro­des. La ger­ma­nas­tra de Meg­han va ser hos­pi­ta­lit­za­da im­me­di­a­ta­ment amb un tur­mell tren­cat i una frac­tu­ra al ge­noll, se­gons va ex­pli­car el nò­vio al por­tal nor­da­me­ri­cà TMZ, que s’ha con­ver­tit en el mit­jà pre­di­lec­te dels Mark­le; si més no, és on fan les de­cla­ra­ci­ons.

En­tre tan­tes des­grà­ci­es, Meg­han es pot apun­tar-se una vic­tò­ria. Ha acon­se­guit que el seu ex­ma­rit, el pro­duc­tor de te­le­vi­sió Tre­vor En­gel­son, re­ti­ri el pro­jec­te de sè­rie que ha­via en­vi­at a la ca­de­na Fox pro­ta­go­nit­za­da per un ho­me que té una ex que es ca­sa amb un prín­cep bri­tà­nic.

Una al­tra ale­gria és que el pa­lau de Ken­sing­ton ha do­nat a conèi­xer qui se­ran els pe­tits pat­ges i da­mes que acom­pa­nya­ran els nu­vis. Jor­di i Car­lo­ta, els dos fills grans dels ducs de Cam­brid­ge, en­cap­ça­la­ran el grup de nens, on tam­bé hi hau­rà, en­tre d’al­tres, Flo­ren­ce van Cut­sem, de 3 anys, que el prín­cep En­ric va apa­dri­nar per­què és fi­lla de Nic­ho­las van Cut­sem, un dels seus mi­llors amics; les fi­llo­les de Meg­han, Re­mi Litt (6 anys) i Ry­land Litt (7), fi­lles de la se­va mi­llor ami­ga, Be­ni­ta Litt, i els tres fills d’una al­tra de les se­ves ami­gues més ín­ti­mes, Jes­si­ca Mul­ro­ney.

Jor­di i Car­lo­ta, els fills grans dels ducs de Cam­brid­ge, en­cap­ça­la­ran el grup de pe­tits pat­ges i da­mes

GETTY IMAGES EUROPE

Jor­di i Car­lo­ta al ca­sa­ment de la se­va tia Pip­pa Midd­le­ton

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.