Ten­sió nu­cle­ar

Trump pro­va de cal­mar el rè­gim i as­se­gu­ra que Kim po­drà con­ti­nu­ar en el po­der

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - SUMARI - ISIDRE AMBRÓS Hong Kong. Cor­res­pon­sal

Co­rea del Nord i els Es­tats Units han de­ci­dit apos­tar fort abans d’acos­tar punts de vis­ta de ca­ra a la his­tò­ri­ca ci­me­ra pre­vis­ta per al 12 de juny en­tre els seus lí­ders, Kim Jong-un i Do­nald Trump.

Se­ül de­ma­na con­ten­ció als dos cos­tats i apos­ta per la me­di­a­ció per as­se­gu­rar l’èxit de la ci­me­ra del 12 de juny

Co­rea del Nord i els Es­tats Units han de­ci­dit apos­tar fort abans d’acos­tar po­si­ci­ons de ca­ra a la his­tò­ri­ca ci­me­ra que hau­ri­en de ce­le­brar els seus lí­ders, Kim Jong-un i Do­nald Trump, el 12 de juny a Sin­ga­pur. Was­hing­ton ha llan­çat un en­vit i ha de­ma­nat a Pyongyang que lliu­ri una part del seu ar­se­nal nu­cle­ar en els prò­xims sis me­sos, com a pro­va de la se­va vo­lun­tat de des­em­pa­lle­gar-se del po­ten­ci­al atò­mic. Una ini­ci­a­ti­va que ex­pli­ca­ria l’ad­ver­tèn­cia llan­ça­da di­me­cres pel rè­gim nord-coreà de can­cel·lar la ci­ta de Sin­ga­pur.

Els EUA per­sis­tei­xen en la tàc­ti­ca d’apli­car la pres­sió mà­xi­ma a fi de do­ble­gar el rè­gim i no dei­xen pas­sar l’oca­sió de de­mos­trar-ho a les au­to­ri­tats nord-core­a­nes. El se­cre­ta­ri d’Es­tat, Mike Pom­peo, ha es­tat l’úl­tim re­pre­sen­tant de Trump que l’hi ha fet sa­ber a Kim.

En la se­va re­cent vi­si­ta a Pyongyang, Pom­peo va de­ma­nar al jo­ve man­da­ta­ri que en els pro­pers sis me­sos lliu­ri caps nu­cle­ars i mís­sils ba­lís­tics in­ter­con­ti­nen­tals, ai­xí com ma­te­ri­al fi­si­ble per con­fec­ci­o­nar bom­bes, i els en­viï a un pa­ís es­tran­ger per­què els des­man­te­llin, va re­ve­lar ahir el di­a­ri ja­po­nès Asa­hi, que va apun­tar que l’ar­se­nal po­dria anar als Es­tats Units o Fran­ça. Pom­peo tam­bé va plan­te­jar que Pyongyang aban­do­ni les se­ves ar­mes bi­o­lò­gi­ques i quí­mi­ques i trans­fe­rei­xi els en­gi­nyers in­vo­lu­crats en el seu pro­gra­ma nu­cle­ar a l’es­tran­ger.

A can­vi d’aquest gest de bo­na vo­lun­tat, Was­hing­ton re­ti­ra­ria Co­rea del Nord de la llis­ta de pa­ï­sos pa­tro­ci­na­dors del ter­ro­ris­me, en la qual Trump la va tor­nar a in­clou­re al no­vem­bre per po­der im­po­sar més san­ci­ons eco­nò­mi­ques. L’ex­clu­sió de la llis­ta apla­na­ria el ca­mí per­què la Xi­na, prin­ci­pal ali­at de Pyongyang, i Co­rea del Sud poPyongyang gues­sin brin­dar aju­da hu­ma­ni­tà­ria.

Aques­ta es­tra­tè­gia és la que pre­co­nit­za tam­bé el con­se­ller de Se­gu­re­tat Na­ci­o­nal de Trump, John Bol­ton, i és la que es va apli­car a la Lí­bia de Mu­am­mar al-Gad­da­fi, que va aca­bar en­der­ro­cat i mort pels re­bels ava­lats per Oc­ci­dent. Les au­to­ri­tats nord-core­a­nes van re­but­jar de ma­ne­ra ta­xa­ti­va aques­ta pro­pos­ta di­me­cres pas­sat i van ame­na­çar de can­cel·lar la tro­ba­da en­tre Kim i Trump. Una ma­ni­o­bra en la qual molts ana­lis­tes ve­uen una tàc­ti­ca de Pyongyang per gua­nyar ter­reny de ca­ra a la ci­me­ra.

Kim és cons­ci­ent que el pro­gra­ma nu­cle­ar és la ga­ran­tia de la se­va su­per­vi­vèn­cia i no vol aca­bar com Gad­da­fi. Co­rea del Nord exi­geix a can­vi d’aban­do­nar el seu ar­se­nal atò­mic que els EUA ga­ran­tei­xin la se­gu­re­tat i la su­per­vi­vèn­cia del rè­gim, ai­xí com un trac­tat de pau. vol que se’l re­co­ne­gui com a Es­tat nu­cle­ar, ja que es con­si­de­ra que té al­menys unes 12 ar­mes nu­cle­ars, més de 50 qui­los de plu­to­ni i cen­te­nars de qui­los d’ura­ni al­ta­ment en­ri­quit.

La pres­sió nord-core­a­na sem­bla ha­ver sor­git efec­te, al­menys per su­a­vit­zar la re­tò­ri­ca de Trump. El pre­si­dent va as­se­gu­rar ahir que el mo­del li­bi no es con­si­de­ra “en ab­so­lut” per a Co­rea, la qual co­sa va so­nar com una desau­to­rit­za­ció de la via pro­po­sa­da per Bol­ton. “El cas de Lí­bia va ser una ani­qui­la­ció to­tal. Hi vam ser per der­ro­tar-lo”, va dir en al·lu­sió a Gad­da­fi. Trump va ad­ver­tir, però, que el mo­del li­bi sí que s’apli­ca­ria si Co­rea del Nord no s’avé a as­seu­re’s a la me­sa de ne­go­ci­a­ció. En can­vi, si Kim ne­go­cia, l’acord se­ria “molt di­fe­rent”. “Ell con­ti­nu­a­ria allà, al seu pa­ís, di­ri­gint-lo. El seu pa­ís se­ria molt ric”, va afe­gir Trump, que va as­se­gu­rar que Kim ob­tin­dria “pro­tec­ci­ons”. En al­tres pa­rau­les: el que més li con­vé si vol con­ti­nu­ar sent el lí­der de Co­rea del Nord és ne­go­ci­ar.

Des de Se­ül van ar­ri­bar mis­sat­ges de cal­ma. Co­rea del Sud va ins­tar el Nord a com­plir els com­pro­mi­sos pac­tats en la ci­me­ra in­ter­co­re­a­na i el seu Con­sell Na­ci­o­nal de Se­gu­re­tat (CNS) va as­su­mir el com­pro­mís d’exer­cir de me­di­a­dor en­tre Pyongyang i Was­hing­ton “per­què la fu­tu­ra ci­me­ra se ce­le­bri de ma­ne­ra exi­to­sa en un am­bi­ent de res­pec­te mu­tu”. El co­mu­ni­cat subrat­lla la ne­ces­si­tat que els ne­go­ci­a­dors dels dos pa­ï­sos tin­guin en comp­te el punt de vis­ta de l’ad­ver­sa­ri.

KE­VIN LAMARQUE / REUTERS

El se­cre­ta­ri d’Es­tat, Mike Pom­peo, el de De­fen­sa, Ja­mes Mat­tis, i el con­se­ller John Bol­ton

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.