He­reu agra­ït

El can­di­dat del PP s’en­co­ma­na a més re­bai­xes fis­cals

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - SUMARI - PE­DRO VA­LLÍN Ma­drid

Án­gel Gar­ri­do de­fen­sa en el de­bat d’in­ves­ti­du­ra el lle­gat que rep de Cris­ti­na Ci­fu­en­tes al cap­da­vant de la Co­mu­ni­tat de Ma­drid.

Cris­ti­na Ci­fu­en­tes ha es­tat “una pro­fes­si­o­nal en­tre­ga­da al ser­vei pú­blic que aquests anys ha go­ver­nat la co­mu­ni­tat de Ma­drid amb de­di­ca­ció i en­cert en unes cir­cums­tàn­ci­es molt di­fí­cils”. El seu ex-nú­me­ro dos i des d’ahir can­di­dat a la pre­si­dèn­cia de Ma­drid, Án­gel Gar­ri­do, la va de­fen­sar de ma­ne­ra molt con­ci­sa du­rant la pri­me­ra ses­sió d’in­ves­ti­du­ra a l’As­sem­blea de Ma­drid. Va ser molt més ge­ne­ro­sa i de­ta­lla­da la de­fen­sa que va fer amb re­la­ció al lle­gat de la se­va pre­de­ces­so­ra.

En l’es­pe­rat dis­curs de Gar­ri­do, qui se­rà pre­si­dent fins a les elec­ci­ons de l’any vi­nent va po­sar tot el seu afany a fi­xar la idea que la de Ci­fu­en­tes ha es­tat una ges­tió efi­caç i be­ne­fi­ci­o­sa per als ma­dri­lenys, i que el mi­llor ho­me­nat­ge a la se­va tas­ca po­lí­ti­ca –com si es trac­tés d’un rè­qui­em– és con­ti­nu­ar-la, ja que el seu va ser un exer­ci­ci de go­vern que “me­reix ser com­ple­tat”. Va pro­var de fi­xar ai­xí la te­si –ja ex­po­sa­da per Ma­ri­a­no Ra­joy fa di­es– que els mo­tius de la de­fe­nes­tra­ció de Cris­ti­na Ci­fu­en­tes van ser ali­ens a la po­lí­ti­ca, una mi­ca com un ac­ci­dent do­mès­tic, men­tre que les se­ves po­lí­ti­ques van su­po­sar un èxit tan gran que ara Ma­drid no es pot per­me­tre “un pa­rèn­te­si, una atu­ra­da, un gir brusc o fór­mu­les ra­di­cals”.

Da­vant la mi­ra­da aten­ta, des de la tri­bu­na de con­vi­dats, del co­or­di­na­dor ge­ne­ral del PP, Fer­nan­do Mar­tí­nez-Mai­llo, i la del pre­si­dent del Se­nat i del PP a Ma­drid, Pío Gar­cía-Es­cu­de­ro, Gar­ri­do tam­bé va fer al­gu­nes pro­me­ses; no gai­res, atès que no­més dis­po­sa de 12 me­sos per po­sar-les en mar­xa: in­cen­tius de fins a 10.000 eu­ros per a la con­trac­ta­ció, no­ves de­duc­ci­ons de l’IRPF per a pa­res i ma­res que ne­ces­si­tin con­trac­tar cui­da­dors per als seus fills i una no­va re­gu­la­ció dels ano­me­nats VTC, els ve­hi­cles de llo­guer amb con­duc­tor, que vol po­sar pau en­tre l’atri­bo­lat gre­mi de ta­xis­tes.

En es­pe­ra que avui es pro­nun­ci­ïn els por­ta­veus del PSOE (Án­gel Ga­bi­lon­do), Po­dem (Lo­re­na Ruiz-Hu­er­ta) i Ciu­ta­dans (Ig­na­cio Agua­do), la ses­sió d’ahir va es­tar mar­ca­da per un ele­fant a l’ha­bi­ta­ció; o en­ca­ra mi­llor, per un ra­mat d’ele­fants, en for­ma d’ab­sèn­ci­es os­ten­si­bles ben elo­qüents de la si­tu­a­ció del PP ma­dri­leny. Cap dels ex­pre­si­dents re­gi­o­nals del PP –Al­ber­to RuizGa­llar­dón, Es­pe­ran­za Aguir­re i Ig­na­cio Gonzá­lez–, tots ells as­se­nya­lats amb di­fe­rent in­ten­si­tat per les tra­mes Le­zo, Gür­tel i Pú­ni­ca, no van as­sis­tir a la ses­sió, i tam­poc no ho va fer el vi­ce­se­cre­ta­ri de co­mu­ni­ca­ció del PP, Pa­blo Ca­sa­do, el fu­tur del qual, que ja sem­bla­va es­crit en la po­lí­ti­ca ma­dri­le­nya, ara s’ha con­ver­tit en un in­ter­ro­gant.

La Uni­ver­si­tat Com­plu­ten­se s’ha com­pro­mès a acla­rir ben avi­at les de­nún­ci­es en re­la­ció amb la ma­ne­ra pre­ci­pi­ta­da (mit­ja car­re­ra en qua­tre me­sos) en què Ca­sa­do va com­ple­tar els es­tu­dis de Dret coin­ci­dint amb la se­va in­cor­po­ra­ció a l’As­sem­blea de Ma­drid com a di­pu­tat l’any 2007.

Les ab­sèn­ci­es d’Aguir­re, Ga­llar­dón, Gonzá­lez i, so­bre­tot, Ca­sa­do, mar­quen la ses­sió d’in­ves­ti­du­ra

EMILIO NARANJO / EFE

Án­gel Gar­ri­do s’acos­ta al fa­ris­tol per pro­nun­ci­ar el seu dis­curs d’in­ves­ti­du­ra

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.