Pre­si­dèn­ci­es im­pre­vis­tes

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - SUMARI -

L’atí­pi­ca pre­sa de pos­ses­sió de Quim Tor­ra com a pre­si­dent de la Ge­ne­ra­li­tat; i les om­bres que la in­ge­rèn­cia rus­sa pro­jec­ta so­bre l’as­cens al po­der de Do­nald Trump.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.