Be­nes­tar fu­tur

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - SUMARI -

El III Con­grés d’Eco­no­mia i Em­pre­sa de Ca­ta­lu­nya pre­sen­ta les se­ves con­clu­si­ons, que des­ta­quen que l’Es­tat de be­nes­tar és una fi­ta ir­re­nun­ci­a­ble, però que s’ha de re­plan­te­jar per­què pu­gui ser com­pa­ti­ble amb el crei­xe­ment.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.