Comp­te en­re­re a les Corts

L’es­ta­di Jo­han Cruyff es­ta­rà en­lles­tit el fe­brer del 2019 i ja per­me­trà co­men­çar a tre­ba­llar a les Corts

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - SUMARI - SILVIA ANGULO

L’es­ta­di Jo­han Cruyff, que es cons­tru­eix a bon rit­me a Sant Jo­an Des­pí, s’ha con­ver­tit en la pe­ça clau per po­der ini­ci­ar com més avi­at mi­llor les obres de l’Es­pai Bar­ça a les Corts, ja que quan s’inau­gu­ri, el fe­brer del 2019, es po­drà ini­ci­ar la de­mo­li­ció de l’ac­tu­al Mi­ni­es­ta­di i po­sar en mar­xa l’ope­ra­ció ur­ba­nís­ti­ca.

L’es­ta­di Jo­han Cruyff, que es cons­tru­eix a una bo­na ve­lo­ci­tat de cre­uer a Sant Jo­an Des­pí, s’ha con­ver­tit en la pe­ça clau per po­der po­sar en mar­xa com més avi­at mi­llor les obres de l’Es­pai Bar­ça, a les Corts. La inau­gu­ra­ció de la no­va ins­tal·la­ció es­por­ti­va del Baix Llo­bre­gat es­tà pre­vis­ta per al fe­brer del 2019, quan es po­drà co­men­çar a en­der­ro­car l’ac­tu­al Mi­ni­es­ta­di i acla­rir ai­xí de­fi­ni­ti­va­ment un ca­len­da­ri que fins fa un mes es­ta­va far­cit d’in­còg­ni­tes pels rei­te­rats re­tards que ha pa­tit l’apro­va­ció del pro­jec­te a l’Ajun­ta­ment de Bar­ce­lo­na.

Aques­ta set­ma­na ma­teix la sub­co­mis­sió d’Ur­ba­nis­me de la Ge­ne­ra­li­tat ha do­nat el vis­ti­plau a la pro­pos­ta pac­ta­da en­tre l’exe­cu­tiu d’Ada Co­lau i el club que pre­si­deix Josep Ma­ria Bar­to­meu. De to­ta ma­ne­ra, l’Es­pai Bar­ça en­ca­ra ha de su­perar al­guns trà­mits ur­ba­nís­tics. Du­rant dos me­sos es­ta­rà en ex­po­si­ció pú­bli­ca i des­prés se­rà ne­ces­sa­ri que es pu­bli­qui al Di­a­ri

Ofi­ci­al de la Ge­ne­ra­li­tat amb la fir­ma del fu­tur con­se­ller de Ter­ri­to­ri, el nom del qual es po­dria do­nar conèi­xer les prò­xi­mes ho­res o di­es. Se­rà a par­tir d’ales­ho- res quan se sol·li­ci­ta­ran les cor­res­po­nents lli­cèn­ci­es d’obres per co­men­çar a tre­ba­llar a les Corts.

Men­tre el ca­mí bu­ro­crà­tic avan­ça –el pro­jec­te po­dria te­nir sen­si­bles mo­di­fi­ca­ci­ons me­nors du­rant l’ex­po­si­ció pú­bli­ca–, a Sant Jo­an Des­pí ja es co­men­ça a en­tre­veu­re la mag­ni­tud d’un camp de fut­bol per a 6.000 es­pec­ta­dors i que ne­ces­si­ta­rà una in­ver­sió de 12 mi­li­ons d’eu­ros.

Fins ara els únics in­con­ve­ni­ents so­ferts du­rant la cons­truc­ció del Jo­han Cruyff es­tan lli­gats a la me­te­o­ro­lo­gia. Les plu­ges que han cai­gut aquests úl­tims me­sos van coin­ci­dir amb la fo­na­men­ta­ció de l’es­truc­tu­ra de l’edi­fi­ci. Els pos­si­bles re­tards s’han re­cu­pe­rat i a l’abril es va co­men­çar a ins­ta­llar l’es­truc­tu­ra me­tàl·li­ca d’acer, que jun­ta­ment amb la co­ber­ta se­rà una de les se­nyes d’iden­ti­tat de l’equi­pa­ment es­por­tiu, i la gra­da pre­fa­bri­ca­da. L’es­ta­di s’es­tà cons­truint mit­jan­çant un sis­te­ma de tec­no­lo­gia de pre­cons­truc­ció que ac­ce­le­ra els pro­ces­sos i per­met re­duir el temps d’edi­fi­ca­ció. La pri­me­ra pe­dra, de fet, es va po­sar el desem­bre del 2017 i el fi­nal de les obres es­tà pre­vist per a 14 me­sos des­prés.

Se­rà al se­tem­bre quan es per­ce­brà el gran can­vi de la zo­na. Des­prés de l’es­tiu s’ins­tal·la­ran la co­ber­ta i la fa­ça­na, de 140 me­tres de lon­gi­tud, a què s’in­cor­po­ra­rà un me­ca­nis­me de di­na­mis­me de lle­tres que per­me­trà in­tro­duir-hi mis­sat­ges llu­mi­no­sos. A l’oc­tu­bre

es co­men­ça­rà a col·lo­car la ges­pa i s’ha­bi­li­ta­rà el camp de joc, uns tre­balls que tin­dran una du­ra­da de qua­tre me­sos. Els se­ients del fu­tur es­ta­di i el vi­de­o­mar­ca­dor for­ma­ran part de les úl­ti­mes ac­tu­a­ci­ons abans de l’ober­tu­ra del camp de fut­bol on ju­ga­ran el Bar­ça B, el Bar­ça Fe­me­ní i el Ju­ve­nil quan dis­pu­ti la Youth Le­a­gue.

Les obres que es du­en a ter­me al mu­ni­ci­pi del Baix Llo­bre­gat s’es­tan com­pa­gi­nant amb els tre­balls als ac­ces­sos a aques­ta zo­na a tra­vés de la B-23 –ara en obres– i l’en­torn del fu­tur es­ta­di, que ac­tu­al­ment es­tà po­tes en­lai­re. De fet, la ma­sia de Can Fe­lip, una cons­truc­ció ve­ï­na que ama­ga una tor­re me­di­e­val del se­gle XII, ha que­dat dins de l’àm­bit de la ciu­tat es­por­ti­va i se­rà re­ha­bi­li­ta­da. De mo­ment, el fu­tur ús d’aques­ta an­ti­ga fin­ca pro­te­gi­da en­ca­ra no és clar.

Ar­ri­bats al mes de fe­brer del 2019 i un cop pu­gui tras­lla­dar-se l’ac­ti­vi­tat es­por­ti­va del Mi­ni a Sant Jo­an Des­pí, po­dri­en co­men­çar les tas­ques d’en­der­roc. La in­ten­ció del club és co­men­çar per la cons­truc­ció del nou Pa­lau Blau­gra­na, la no­va pis­ta de gel i l’apar­ca­ment co­bert d’au­to­bu­sos de l’avin­gu­da de Xi­le –equi­pa­ments que es con­cen­tren a la ma­tei­xa par­cel·la de ter­reny– i dei­xar per a l’es­tiu, quan no hi ha com­pe­ti­ció, les obres de re­mo­de­la­ció del Camp Nou.

L’ac­tu­a­ció ur­ba­nís­ti­ca de l’en­torn dels ter­renys que el Bar­ça ocu­pa a les Corts ar­ren­ca­rà gai­re­bé al­ho­ra i ho fa­rà a les zo­nes que no com­pro­me­tin les obres que es fa­ran a la zo­na on s’ai­xe­ca­rà el Pa­lau Blau­gra­na. El car­rer Me­nén­dez Pe­layo i la pri­me­ra fa­se de l’avin­gu­da Jo­an XXIII se­ran els pri­mers es­pais pú­blics on es tre­ba­lla­rà. A me­su­ra que les obres avan­cin es con­ti­nu­a­rà ac­tu­ant a la res­ta dels 32.000 me­tres qua­drats de zo­nes ver­des que es pre­ve­uen als vol­tants.

Més com­pli­ca­da se­rà la re­for­ma del car­rer Doc­tor Gre­go­rio Ma­rañón, que fa anys que es­tà em­pan­ta­ne­ga­da per cul­pa de les obres de la lí­nia 9 del me­tro, unes obres que no sem­bla que ha­gin d’aca­bar en un fu­tur im­me­di­at.

De mo­ment, tant l’Ajun­ta­ment de Bar­ce­lo­na com el club es mos­tren cauts a l’ho­ra de va­lo­rar l’apro­va­ció de l’Es­pai Bar­ça per part de la Ge­ne­ra­li­tat. So­bre el pro­jec­te hi pla­na l’ame­na­ça ju­di­ci­al dels ve­ïns de l’en­torn que no es­tan sa­tis­fets amb la pro­pos­ta del club, mal­grat que l’ac­tu­al pla no té a veu­re res, ni en les di­men­si­ons ni en els fu­turs usos que tin­dran els edi­fi­cis que s’hi ubi­quin, amb al­tres ini­ci­a­ti­ves fa­ra­ò­ni­ques del Bar­ça de Josep Llu­ís Núñez i Jo­an La­por­ta.

LLIBERT TEI­XI­DÓ

L’es­que­let. Es­tat de les obres al cos­tat de la ma­sia de Can Fe­lip, que se­rà re­ha­bi­li­ta­da

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.