Les res­pos­tes del pro­to­col

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - SUMARI -

El des­co­nei­xe­ment del pro­to­col pot ju­gar males pas­sa­des. Les re­gles, de ve­ga­des no es­cri­tes, que re­gei­xen els ac­tes i ce­ri­mò­ni­es ofi­ci­als t’en­cim­be­llen o et re­le­guen. Hi ha pro­to­col per a tot. Tam­bé per fi­xar fins on ha de sor­tir el pre­si­dent del Go­vern a re­bre al­gú en fun­ció del seu es­ta­tus. Ahir, Ma­ri­a­no Ra­joy no va sor­tir a la por­ta del pa­lau de la Mon­cloa a re­bre Al­bert Ri­ve­ra, i es van mul­ti­pli­car les in­ter­pre­ta­ci­ons. La prin­ci­pal, que era a cau­sa de la mala re­la­ció que man­te­nen en els úl­tims temps. La res­pos­ta era en el pro­to­col. El pre­si­dent no­més surt a re­bre a la por­ta els càr­recs ins­ti­tu­ci­o­nals: pre­si­dents au­to­nò­mics o al­cal­des. Tot i ai­xí, di­marts va sor­tir quan va ar­ri­bar el lí­der del PSOE, Pe­dro Sánc­hez. L’ex­pli­ca­ció és de nou qües­tió de pro­to­col. Sánc­hez té l’es­ta­tus de lí­der de l’opo­si­ció, aques­ta és la di­fe­rèn­cia. No­més s’ha sal­tat aques­ta re­gla en una oca­sió. Ra­joy va re­bre les as­so­ci­a­ci­ons de víc­ti­mes del ter­ro­ris­me a l’es­ca­li­na­ta: eren tan­tes que no ca­bi­en a dins per fer-se la fo­to, i van bus­car una so­lu­ció a con­ve­ni­èn­cia.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.