La UE llan­ça una ofer­ta per evi­tar la guer­ra co­mer­ci­al amb els EUA

Pro­pos­ta per mi­llo­rar l’ac­cés dels cot­xes nord-ame­ri­cans al mer­cat eu­ro­peu

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - INTERNACIONAL - Brus­sel·les. Cor­res­pon­sal

Cot­xes per acer. És l’ofer­ta que va llan­çar ahir la Unió Eu­ro­pea en un in­tent d’evi­tar la guer­ra co­mer­ci­al amb els Es­tats Units. En du­es set­ma­nes en­tra­ran en vi­gor els aran­zels nord-ame­ri­cans del 25% so­bre les im­por­ta­ci­ons d’acer, i del 10% so­bre l’alu­mi­ni, la qual co­sa des­en­ca­de­na­ria im­me­di­a­ta­ment les re­pre­sà­li­es eu­ro­pe­es i pro­vo­ca­ria una es­ca­la­da pe­ri­llo­sa. L’ofe­ri­ment que ha po­sat so­bre la tau­la la UE és ne­go­ci­ar una re­bai­xa dels drets d’en­tra­da so­bre la im­por­ta­ci­ons de cot­xes pro­ce­dents dels EUA, un dels ob­jec­tius més bus­cats per Was­hing­ton. Com a com­pen­sa­ció es de­ma­na més ac­cés dels eu­ro­peus als mer­cats de con­trac­ta­ció pú­bli­ca nor­da­me­ri­cans, co­sa que Brus­sel·les ja per­se­guia en els temps en què es ne­go­ci­a­va el fa­llit TTIP. Però el punt de par­ti­da es­sen­ci­al en què in­sis­teix ara la Unió Eu­ro­pea és que per co­men­çar a ne­go­ci­ar ha de des­a­pa­rèi­xer l’ame­na­ça dels aran­zels so­bre l’acer. En pa­rau­les del pre­si­dent de la Co­mis­sió Eu­ro­pea, Je­an-Clau­de Juncker, “no ne­go­ci­a­rem amb una es­pa­sa de Dà­mo­cles so­bre els nos­tres caps. És una qües­tió de dig­ni­tat”. El seu plan­te­ja­ment és que “vo­lem una exemp­ció il·li­mi­ta­da de les me­su­res aran­ze­là­ri­es pro­po­sa­des. Si Eu­ro­pa ob­té una exemp­ció il·li­mi­ta­da, es­tem pre­pa­rats per co­men­çar ne­go­ci­a­ci­ons”.

L’ofer­ta la van pac­tar els caps de Go­vern de la UE en la reu­nió que van man­te­nir di­me­cres i di­jous a So­fia. En el fons, és un com­pro­mís, un equi­li­bri en­tre la du­re­sa de Fran­ça, més de­ter­mi­na­da a no ce­dir a les ame­na­ces nord-ame­ri­ca­nes, i la fle­xi­bi­li­tat d’Ale­ma­nya, que vol evi­tar tant sí com no l’es­ca­la­da. Com a gran pa­ís ex­por­ta­dor, els ger­mà­nics se­ri­en els més per­ju­di­cats per una ba­ta­lla co­mer­ci­al. En de­cla­ra­ci­ons als pe­ri­o­dis­tes, Ber­lín i Pa­rís van en­vi­ar el ma­teix mis­sat­ge. La can­ce­lle­ra ale­ma­nya, An­ge­la Merkel, va ma­ni­fes­tar que “te­nim una po­si­ció co­mu­na. Vo­lem una ex­clu­sió per­ma­nent (dels aran­zels de l’acer) i lla­vors es­ta­rem pre­pa­rats per par­lar de com po­dem re­duir re­cí­pro­ca­ment les bar­re­res al co­merç”. Per la se­va ban­da, el pre­si­dent fran­cès, Em­ma­nu­el Ma­cron, va afir­mar: “Hem es­tat molt ex­plí­cits. No hi pot ha­ver cap dis­cus­sió de­ta­lla­da amb els Es­tats Units fins que tin­guem una ex­clu­sió per­ma­nent”.

A més de ta­ri­fes so­bre cot­xes i ac­cés a mer­cats de con­trac­ta­ció pú­bli­ca, la UE ofe­reix tam­bé apro­fun­dir la co­o­pe­ra­ció ener­gè­ti­ca, en es­pe­ci­al, so­bre el gas na­tu­ral li­quat. A més ofe­reix de­fen­sar con­jun­ta­ment amb els Es­tats Units una re­for­ma de l’Or­ga­nit­za­ció Mun­di­al de Co­merç (OMC) per “ga­ran­tir la igual­tat de con­di­ci­ons per a tot­hom”.

Un ofe­ri­ment per evi­tar la guer­ra co­mer­ci­al, però amb con­di­ci­ons, i tam­bé amb l’ad­ver­tèn­cia del pre­si­dent del Con­sell Eu­ro­peu, Do­nald Tusk, que ca­da dia dei­xa anar una per­la ver­bal di­ri­gi­da con­tra Wah­sing­ton. Si di­me­cres va dir que “amb amics com Trump, qui ne­ces­si­ta ene­mics”, di­jous va cri­ti­car la im­pre­vi­si­bi­li­tat de l’ac­tu­al Ad­mi­nis­tra­ció nord-ame­ri­ca­na. Va afir­mar que és un ve­ri­ta­ble pro­ble­ma ge­o­po­lí­tic quan el teu amic més pro­per ac­tua de ma­ne­ra im­pre­dic­ti­ble: “No és una bro­ma, és l’es­sèn­cia del nos­tre pro­ble­ma amb els nos­tres amics de l’al­tra ban­da de l’At­làn­tic. Puc es­tar d’acord amb Trump quan diu que la im­pre­vi­si­bi­li­tat pot ser una ei­na molt útil en po­lí­ti­ca, però no­més con­tra ene­mics o opo­nents. La im­pre­vi­si­bi­li­tat és l’úl­tim que ne­ces­si­tem quan som amics”.

D’al­tra ban­da, la UE va re­a­fir­mar la se­va de­ter­mi­na­ció de sal­var l’acord nu­cle­ar amb l’Iran. Avui ac­ti­va­rà el seu es­cut de­fen­siu, la “llei de blo­queig” per neu­tra­lit­zar els efec­tes ex­tra­ter­ri­to­ri­als de les san­ci­ons nord-ame­ri­ca­nes. Una pro­tec­ció, mal­grat tot, d’efec­tes li­mi­tats.

STEPHANE LEMOUTON / AFP

El pre­si­dent fran­cès, Em­ma­nu­el Ma­cron; la pre­mi­er bri­tà­ni­ca, The­re­sa May, i la can­ce­lle­ra ale­ma­nya, An­ge­la Merkel, ahir a So­fia

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.