“Juncker i Tusk són molt durs”

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - INTERNACIONAL - Be­a­triz Na­var­ro

Els co­men­ta­ris del pre­si­dent del Con­sell Eu­ro­peu, Do­nald Tusk, so­bre com els Es­tats Units sem­blen més un ene­mic que un amic van ob­te­nir res­pos­ta ahir a Was­hing­ton. “Que em di­guin com vul­guin. Jo tam­bé els in­sul­ta­ria si fos ells, però ai­xò no pot con­ti­nu­ar ai­xí”, va ad­ver­tir el pre­si­dent, Do­nald Trump, des­prés de mal­par­lar una ve­ga­da més so­bre l’“hor­ri­ble” dè­fi­cit co­mer­ci­al del seu pa­ís amb la Unió Eu­ro­pea, que es va ele­var a 151.000 mi­li­ons de dò­lars l’any pas­sat, va dir. “Co­nec Je­an-Clau­de (Juncker) i Do­nald (Tusk) i em ca­uen molt bé tots dos, però són molt durs”, va afir­mar Trump, pre­sen­tant-se com l’únic que, a la fi, ne­go­ci­a­rà al­gu­na co­sa de­cent amb la UE so­bre co­merç. “La UE ha es­tat ter­ri­ble amb els EUA, amb els nos­tres tre­ba­lla­dors”, va abun­dar Trump, que va cri­ti­car les tra­ves a la ven­da de pro­duc­tes agrí­co­les i les bar­re­res aran­ze­là­ri­es als cot­xes dels EUA, que els eu­ro­peus no vo­len quan, al re­vés, ells sí que com­pren els ale­manys . Aquests i al­tres te­mes for­ma­ven part de l’acord co­mer­ci­al que la UE va ne­go­ci­ar amb Oba­ma i Trump va en­ter­rar quan va ar­ri­bar a la Ca­sa Blan­ca.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.