Un any de dra­ma po­lí­tic te­le­vi­sat

Mu­e­ller in­ves­ti­ga im­per­tèr­rit la tra­ma rus­sa de les elec­ci­ons del 2016 en­tre atacs de Trump

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - INTERNACIONAL - BE­A­TRIZ NA­VAR­RO Was­hing­ton. Cor­res­pon­sal

“Fe­li­ci­tats, Amè­ri­ca, ens en­din­sem en el se­gon any de la ca­ça de brui­xes més gran de la his­tò­ria d’Amè­ri­ca!”, va tui­te­jar ahir al ma­tí el pre­si­dent dels Es­tats Units, Do­nald Trump, per ce­le­brar el pri­mer ani­ver­sa­ri del no­me­na­ment de Ro­bert Mu­e­ller com a fis­cal es­pe­ci­al per in­ves­ti­gar la tra­ma rus­sa.

L’es­càn­dol per l’aco­mi­a­da­ment del director de l’FBI Ja­mes Co­mey va ser tan gran que Trump va au­to­rit­zar el De­par­ta­ment de Jus­tí­cia que in­da­gués en els con­tac­tes en­tre el seu equip de cam­pa­nya i el Krem­lin abans de les elec­ci­ons del 2016 i du­rant la tran­si­ció pre­si­den­ci­al. Però fa temps que Trump ha per­dut la pa­ci­èn­cia amb Mu­e­ller, im­per­tèr­rit als atacs que el pre­si­dent li de­di­ca gai­re­bé ca­da dia des de Twit­ter.

Me­ti­cu­lós, dis­cret, el fis­cal es­pe­ci­al ha pre­sen­tat un cen­te­nar de càr­recs con­tra 19 per­so­nes im­pli­ca­des en una com­ple­xa te­ra­nyi­na de di­ners i in­flu­èn­ci­es. Però, més en­llà de les mar­tin­ga­les dels seus ex­col·la­bo­ra­dors, no cons­ta que tin­gui pro­ves de col·lu­sió amb Rús­sia o d’obs­truc­ció a la jus­tí­cia per part de Trump. Les in­da­ga­ci­ons con­ti­nu­en.

L’as­sump­te ocu­pa ob­ses­si­va­ment la pro­gra­ma­ció de les ca­de­nes de no­tí­ci­es de te­le­vi­sió per ca­ble, en­ca­ra que ai­xò no im­pli­ca que si­gui un te­ma d’es­pe­ci­al pre­o­cu­pa­ció per als nord-ame­ri­cans ni que es­ti­gui ero­si­o­nant la imat­ge pú­bli­ca del pre­si­dent. El 91% de la co­ber­tu­ra in­for­ma­ti­va de Trump du­rant els dos pri­mers me­sos d’aquest any va ser ne­ga­ti­va, se­gons un es­tu­di de Me­dia Re­se­arch Cen­ter, un per­cen­tat­ge con­sis­tent amb perí­o­des pre­vis.

El 37% del temps te­le­vi­siu de Trump es va de­di­car a te­mes po­lí­tics de fons i el 63% a es­càn­dols, cal­cu­la l’es­tu­di, en­ca­ra que a l’Amè­ri­ca de Trump pot­ser cal­dria rede­fi­nir el sig­ni­fi­cat del ter­me. Ni les re­ve­la­ci­ons so­bre la tra­ma rus­sa ni les re­ve­la­ci­ons de du­es su­po­sa­des exa­mants, a qui van com­prar el si­len­ci a cop de ta­lo­na­ri, no han pas­sat fac­tu­ra al pre­si­dent. A vo­tants com en Jo­seph, un me­cà­nic que va im­mi­grar des de l’Ín­dia fa tren­ta anys, els “es­càn­dols” de Trump no li cau­sen cap efec­te. “Bah, els ame­ri­cans i els eu­ro­peus són ai­xí”, co­men­ta­va fa uns di­es a Te­xas. A ell, com a mi­li­ons de na­dius dels Es­tats Units, el que li in­teres­sa és que “tan­qui” la fron­te­ra amb Mè­xic i “fa­ci al­gu­na co­sa” con­tra el ter­ro­ris­me.

Un 43% dels nord-ame­ri­cans apro­va la ges­tió de Trump, la da­da més al­ta en els úl­tims on­ze me­sos, se­gons l’úl­ti­ma da­da de Ga­llup, que me­su­ra ca­da dia la se­va po­pu­la­ri­tat. O més avi­at la se­va im­po­pu­la­ri­tat, per­què un 52% des­a­pro­va la se­va fei­na com a pre­si­dent (va gua­nyar les elec­ci­ons amb 2,8 mi­li­ons de vots menys que la se­va ri­val, Hi­llary Clin­ton).

Amb tot, les elec­ci­ons le­gis­la­ti­ves del no­vem­bre s’acos­ten i l’en­torn de Trump ha per­dut la pa­ci­èn­cia. No pas­sa un dia sen­se que al­gú de l’Ad­mi­nis­tra­ció re­cla­mi el tan­ca­ment ur­gent de la investigació, que pocs sa­ben del cert en quin punt es­tà. Blin­dat con­tra fil­tra­ci­ons, la prem­sa ha sa­but dels aven­ços de Mu­e­ller quan el fis­cal ha for­ma­lit­zat càr­recs o a tra­vés dels im­pli­cats, en al­guns ca­sos amb sis me­sos de re­tard.

En­tre els acu­sats hi ha sis ex­col·la­bo­ra­dors de Trump. La pe­ça clau és l’ex­pre­si­dent de cam­pa­nya, Paul Ma­na­fort, acu­sat de 42 de­lic­tes de blan­queig de di­ner i frau ban­ca­ri, en­tre d’al­tres, pels seus ne­go­cis amb po­lí­tics ucra­ï­ne­sos pro­rus­sos. Ma­na­fort s’ha ne­gat a col·la­bo­rar amb Mu­e­ller i s’es­pe­ra que el jut­gin aquest es­tiu. El fis­cal es­pe­ci­al, per cert, vol pre­gun­tar a Trump si ha par­lat de pos­si­bles in­dults amb ells. Hi ha cinc acu­sats més del seu cercle que s’han de­cla­rat cul­pa­bles: el seu ex­di­rec­tor na­ci­o­nal de Se­gu­re­tat, Mic­ha­el Flynn, que va men­tir so­bre els seus con­tac­tes amb l’am­bai­xa­dor rus; l’exas­ses­sor de cam­pa­nya Rick Ga­tes, mà dre­ta de Ma­na­fort, o el seu ex­con­se­ller de po­lí­ti­ca ex­te­ri­or, Ge­or­ge Pa­pa­do­pou­los, que tam­bé ha ad­mès que va men­tir a l’FBI so­bre els seus con­tac­tes amb Mos­cou i l’ofer­ta de ma­te­ri­al no­ciu so­bre Clin­ton.

Mu­e­ller vol cri­dar Trump a tes­ti­fi­car, però els seus ad­vo­cats no les te­nen to­tes i es­tan dis­po­sats a llui­tar la ci­ta­ció als tri­bu­nals, co­sa que allar­ga­ria més el pro­cés. L’equip le­gal del pre­si­dent afir­ma que Mu­e­ller els ha dit que no creu que le­gal­ment pu­gui pre­sen­tar càr­recs con­tra el pre­si­dent. Les se­ves con­clu­si­ons que­da­ran so­bre la tau­la i, si es tro­ben in­di­cis, po­dri­en ser la ba­se d’un hi­po­tè­tic pro­cés de des­ti­tu­ció que els de­mò­cra­tes no­més po­dri­en plan­te­jar-se si al no­vem­bre re­cu­pe­ren el con­trol de les cam­bres.

La investigació de Mu­e­ller és tam­bé una dis­trac­ció per a ells. La in­ten­sa co­ber­tu­ra me­di­à­ti­ca de l’as­sump­te és un mur que és im­pos­si­ble tras­pas­sar per par­lar d’al­tres te­mes que mo­uen l’opi­nió pú­bli­ca fo­ra de Was­hing­ton, com les va­gues de pro­fes­sors en di­ver­sos es­tats del pa­ís per la fal­ta de fi­nan­ça­ment, el ra­cis­me o les lleis mi­gra­tò­ri­es.

El 91% de la co­ber­tu­ra in­for­ma­ti­va de Trump els dos pri­mers me­sos del 2018 va ser ne­ga­ti­va Mu­e­ller ha acu­sat sis ex­mem­bres de l’equip pre­si­den­ci­al, amb Ma­na­fort al cap­da­vant

KE­VIN LAMARQUE / REUTERS

Do­nald Trump (dre­ta), ahir a la Ca­sa Blan­ca amb el se­cre­ta­ri ge­ne­ral de l’OTAN, Jens Stol­ten­berg

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.