Ma­rín cri­ti­ca el dis­curs “xe­nò­fob” de Tor­ra

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - POLÍTICA -

L’al­cal­des­sa de l’Hos­pi­ta­let de Llo­bre­gat, la so­ci­a­lis­ta Nú­ria Ma­rín, va en­vi­ar ahir al pre­si­dent de la Ge­ne­ra­li­tat, Quim Tor­ra, una car­ta en què la­men­ta els seus ar­ti­cles i co­men­ta­ris “xe­nò­fobs” re­cor­dant-li en aquest sen­tit que “han ge­ne­rat mol­ta alar­ma” en am­plis sec­tors de la so­ci­e­tat ca­ta­la­na. La di­ri­gent del PSC li de­ma­na que dei­xi de ban­da la uni­la­te­ra­li­tat i que “les pa­rau­les del pas­sat que­din en el pas­sat” per re­no­var el seu dis­curs i re­pre­sen­tar el con­junt de ca­ta­lans. El pro­cés in­de­pen­den­tis­ta, afe­geix, ha tren­cat les ba­ses del con­sens so­ci­al i ha di­bui­xat una so­ci­e­tat po­la­rit­za­da “que tri­ga­rà temps a re­cu­pe­rar les ba­ses del res­pec­te, el di­à­leg, la ne­go­ci­a­ció i el pac­te”. Amb tot, Ma­rín con­vi­da Tor­ra a re­cu­pe­rar la re­la­ció institucional en­tre la Ge­ne­ra­li­tat i l’Ajun­ta­ment de la se­go­na ciu­tat de Ca­ta­lu­nya i li de­ma­na una reu­nió ur­gent de la co­mis­sió mix­ta abans de les va­can­ces d’es­tiu i abor­dar in­fra­es­truc­tu­res com l’L9 i L10, la ins­tal·la­ció del Cen­tre Eu­ro­peu de Me­di­ci­na Tra­di­ci­o­nal Xi­ne­sa i el pla director de la Gran Via. / Re­dac­ció

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.