Con­fis­cats béns d’etar­res per in­dem­nit­zar víc­ti­mes de la ban­da

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - POLÍTICA - Pam­plo­na

Ahir la Gu­àr­dia Ci­vil va in­ter­ve­nir pro­pi­e­tats de 50 per­so­nes re­la­ci­o­na­des amb ETA a fi de fer front als deu­tes amb les se­ves víc­ti­mes en con­cep­te de res­pon­sa­bi­li­tat ci­vil. Els in­ves­ti­gats en l’ope­ra­ció Zer­ga (im­post), desen­vo­lu­pa­da a Euska­di i Na­var­ra, són una dese­na de mem­bres de la ban­da: al­guns d’his­tò­rics, com Ido­ia Ló­pez Ri­año, la Ti­gres­sa, o En­ri­que Vi­te­ri, i prop de 40 con­dem­nats per vi­o­lèn­cia de car­rer, a qui se’ls van con­fis­car qua­tre ve­hi­cles i van in­ter­ve­nir més de 45 comp­tes ban­ca­ris. A més, per a la tren­te­na que avui dia es­tan tre­ba­llant, la part de les se­ves nò­mi­nes que su­pera el sa­la­ri mí­nim in­ter­pro­fes­si­o­nal a par­tir d’ara que­da blo­que­ja­da.

D’al­tra ban­da, el Go­vern basc es va mos­trar cau­te­lós res­pec­te a la pe­ti­ció d’in­for­mes, per part de l’Exe­cu­tiu de Ma­ri­a­no Ra­joy, so­bre pre­sos d’ETA en se­gon grau o amb malal­ti­es greus, un pas si­mi­lar al que va pre­ce­dir l’acos­ta­ment de re­clu­sos el 1998 so­ta el man­dat d’Az­nar. Ma­drid va ar­gu­men­tar que l’ob­jec­tiu de la sol·li­ci­tud, cur­sa­da al fe­brer, no­més va ser ac­tu­a­lit­zar la ba­se de da­des i re­co­llir in­for­ma­ció.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.