Ca­ta­lu­nya ne­ces­si­ta po­lí­ti­ca

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - OPINIÓ -

AMB la ma­tei­xa fór­mu­la que va fer ser­vir l’ex­pre­si­dent Car­les Puig­de­mont el 2016, en una ce­ri­mò­nia ín­ti­ma, gai­re­bé clan­des­ti­na, no no­més sò­bria o aus­te­ra, no no­més breu, si­nó de­ci­di­da­ment lú­gu­bre, tris­ta, el fla­mant pre­si­dent Quim Tor­ra i Pla ha pres pos­ses­sió del càr­rec. Mai una no­va eta­pa de go­ver­na­ció de­mo­crà­ti­ca s’ha­via ini­ci­at amb tan­ta ri­gi­de­sa d’ac­ti­tuds, amb una li­túr­gia pen­sa­da per evi­den­ci­ar la ten­sió d’un con­flic­te que no re­met. Les car­tes són da­munt la tau­la amb clare­dat me­ri­di­a­na. Tal com va dir ja a Ber­lín, en la vi­si­ta que va fer a Car­les Puig­de­mont, Tor­ra no as­su­meix el càr­rec en la ple­ni­tud que le­gal­ment li cor­res­pon. No as­su­meix el vot de la ma­jo­ria ab­so­lu­ta que els par­tits que li do­nen su­port te­nen al Par­la­ment. Tan sols es con­si­de­ra un “cus­to­di” de la su­po­sa­da le­gi­ti­mi­tat de l’ex­pre­si­dent Puig­de­mont, ces­sat en vir­tut de l’ar­ti­cle 155 de la Car­ta Mag­na. Les es­pa­ses con­ti­nu­en en­lai­re.

L’en­roc no és mai una bo­na no­tí­cia. L’eco­no­mia ca­ta­la­na no va mala­ment, con­ti­nua sent el mo­tor ex­por­ta­dor d’Es­pa­nya i li­de­ra les da­des tu­rís­ti­ques, però és com un cos sen­se cap: ne­ces­si­ta di­rec­ció eco­nò­mi­ca, co­or­di­na­ció amb la so­ci­e­tat ci­vil i amb l’Es­tat, ne­ces­si­ta un ho­rit­zó po­si­tiu. Si no és ai­xí, l’eco­no­mia ca­ta­la­na ani­rà per­dent gas de ma­ne­ra abrup­ta (em­pre­ses que con­ti­nu­a­ran fu­gint) o cons­tant i in­vi­si­ble, fins que ja no si­guem a temps de cor­re­gir-ho. Ca­ta­lu­nya ne­ces­si­ta po­lí­ti­ques so­ci­als clares, per cor­re­gir la desi­gual­tat crei­xent que la cri­si ha dei­xat. Ne­ces­si­ta en­for­tir el vin­cle en­tre em­pre­ses, ci­èn­cia uni­ver­si­tà­ria i in­no­va­ció. Ca­ta­lu­nya ne­ces­si­ta, per da­munt de tot, una no­va re­la­ció fis­cal amb l’Es­tat, i no­més un Go­vern de­ci­dit a acon­se­guir el su­port de to­ta la so­ci­e­tat pot acon­se­guir-la.

Ca­ta­lu­nya ne­ces­si­ta una po­lí­ti­ca cul­tu­ral i sim­bò­li­ca que sà­pi­ga afa­vo­rir el re­tro­ba­ment de sen­si­bi­li­tats iden­ti­tà­ri­es ara ten­sa­des i a flor de pell. Ne­ces­si­tem un Go­vern que, sen­se aban­do­nar les le­gí­ti­mes as­pi­ra­ci­ons po­lí­ti­ques, sà­pi­ga re­cons­truir el mí­nim co­mú de­no­mi­na­dor en la so­ci­e­tat a fi que, en­tre al­tres co­ses, pu­gui de­fen­sar, amb el su­port de tots els par­tits ca­ta­lans, la re­cer­ca d’una so­lu­ció po­lí­ti­ca per als di­ri­gents in­de­pen­den­tis­tes afec­tats per cau­ses ju­di­ci­als.

Per des­comp­tat, no no­més el Go­vern hau­ria d’es­tar en aques­ta lí­nia po­si­ti­va, tam­bé l’opo­si­ció d’Inés Ar­ri­ma­das, no menys en­ro­ca­da en els seus postu­lats que els par­tits in­de­pen­den­tis­tes, hi hau­ria de con­tri­buir, ofe­rint col·la­bo­ra­ció i re­bai­xant el to de con­fron­ta­ció. I evi­dent­ment, el Go­vern es­pa­nyol hau­ria de fer ges­tos clars de cor­di­a­li­tat i con­còr­dia, en lloc de per­sis­tir en el le­ga­lis­me, el reny i l’avís. Però la res­pon­sa­bi­li­tat de des­blo­que­jar la si­tu­a­ció de­pèn, en pri­mer lloc, de la ma­jo­ria que ha gua­nyat les elec­ci­ons. L’in­de­pen­den­tis­me no ha de re­nun­ci­ar als seus ide­als, però ha de re­co­nèi­xer una ve­ga­da per sem­pre que les con­di­ci­ons no han can­vi­at subs­tan­ci­al­ment des que va pro­cla­mar te­a­tral­ment una re­pú­bli­ca en què ni tan sols con­fi­a­ven els que l’ha­vi­en pro­cla­mat.

Les elec­ci­ons no han con­dem­nat, cer­ta­ment, la ma­jo­ria in­de­pen­den­tis­ta, però tam­poc no l’han re­for­çat. Ha ar­ri­bat, doncs, el mo­ment de la po­lí­ti­ca. I la po­lí­ti­ca es fa no tor­nant al cercle vi­ci­ós d’una con­fron­ta­ció que no pot por­tar més que no­ves ten­si­ons, nous pa­ti­ments i nous pro­ble­mes le­gals, si­nó obrint el cercle vir­tu­ós del di­à­leg in­tern per re­con­que­rir la uni­tat ca­ta­la­na. His­tò­ri­ca­ment sa­bem que sen­se uni­tat Ca­ta­lu­nya ten­deix al do­lor i al ca­os, men­tre que amb uni­tat pro­gres­sa i su­pera to­tes les ad­ver­si­tats.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.