Trump, un any in­ves­ti­gat

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - OPINIÓ -

NO hi ha dub­te que Rús­sia va em­pren­dre un in­tent sen­se pre­ce­dents d’in­ter­fe­rir en les nos­tres elec­ci­ons del 2016”. Amb aques­tes pa­rau­les el pre­si­dent del co­mi­tè d’In­tel·li­gèn­cia del Se­nat dels Es­tats Units de­cla­ra­va pro­va­da la in­ter­ven­ció de Rús­sia i del seu pre­si­dent, Vla­dí­mir Pu­tin, en l’úl­ti­ma cam­pa­nya pre­si­den­ci­al per afa­vo­rir el can­di­dat Do­nald Trump i en­fon­sar Hi­llary Clin­ton.

El co­mi­tè, con­tro­lat pels re­pu­bli­cans, es des­mar­ca­va ai­xí de l’in­for­me que me­sos en­re­re van ela­bo­rar els seus col·le­gues de la Cam­bra de Re­pre­sen­tants i que va con­clou­re que no es­ta­va pro­vat que Rús­sia in­ten­tés aju­dar Trump. És evi­dent que els con­gres­sis­tes re­pu­bli­cans es­tan di­vi­dits en­tre fer cos­tat al pre­si­dent i l’evi­dèn­cia de les pro­ves que Pu­tin va do­nar un cop de mà a Trump. La con­clu­sió del co­mi­tè se­na­to­ri­al coin­ci­deix amb la dels ser­veis d’in­tel·li­gèn­cia. La investigació es­ta­rà con­clo­sa to­tal­ment a l’agost i es pro­du­eix en pa­ral·lel a la que duu a ter­me el fis­cal es­pe­ci­al per al Rus­si­a­ga­te, Ro­bert Mu­e­ller, del no­me­na­ment del qual ahir va fer un any i que bus­ca di­lu­ci­dar si la cam­pa­nya de Trump i Mos­cou es van co­or­di­nar, ai­xí com si hi va ha­ver obs­truc­ció a la jus­tí­cia per part de Trump, una sos­pi­ta ali­men­ta­da quan el pre­si­dent va des­ti­tuir el maig de l’any pas­sat Ja­mes Co­mey com a director de l’FBI quan por­ta­va el cas.

La ve­ri­tat és que ja fa un any que Trump i el seu en­torn es­tan sent in­ves­ti­gats per la tra­ma rus­sa. Mu­e­ller ha re­co­pi­lat més de cent pre­sump­tes de­lic­tes con­tra 19 im­pu­tats, in­clo­ent-hi el cap de cam­pa­nya de Trump, Paul Ma­na­fort, i l’ex­con­se­ller de Se­gu­re­tat Na­ci­o­nal Mic­ha­el Flynn, que va ad­me­tre la se­va cul­pa­bi­li­tat. Tam­bé ha in­cul­pat em­pre­ses rus­ses. Com a res­pos­ta a tot ple­gat, el pre­si­dent pros­se­gueix in­can­sa­ble la se­va cam­pa­nya de des­qua­li­fi­ca­ció i in­sults con­tra Mu­e­ller. Ahir va tui­te­jar: “Fe­li­ci­tats, Amè­ri­ca. Ja som al se­gon any de la ca­ça de brui­xes més gran de la his­tò­ria ame­ri­ca­na”. La se­va es­tra­tè­gia és po­sar a l’opi­nió pú­bli­ca de la se­va part i exi­gir que la investigació s’aca­bi de pres­sa, però és poc pro­ba­ble que Mu­e­ller, un ho­me aus­ter i me­tò­dic que no mos­tra mai les se­ves car­tes, mo­di­fi­qui un ca­len­da­ri que no­més co­neix ell.

Un dels ad­vo­cats del pre­si­dent, Ru­dolph Giu­li­a­ni, va dir ahir que es­ta­va se­gur que Mu­e­ller no in­cul­pa­rà el pre­si­dent en­ca­ra que acu­mu­li prou pro­ves, però el fis­cal es­pe­ci­al po­dria op­tar per redac­tar un in­for­me com­plet i de­ta­llat i en­vi­ar-lo al Con­grés per­què aquest, si apre­ci­és prou in­di­cis, obrís un even­tu­al pro­cés de des­ti­tu­ció del pre­si­dent. En­ca­ra és molt avi­at per a tot ai­xò. De mo­ment l’únic se­gur és que el Rus­si­a­ga­te ja ha com­plert un any i l’en­fron­ta­ment en­tre Trump i Mu­e­ller con­ti­nua.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.