UN PAS ZEBRA POC PRÀCTIC.

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - OPINIÓ -

“En Ca­brils han pin­ta­do es­te útil pa­so de ce­bra a nin­gu­na par­te”, ex­pli­ca el subs­crip­tor An­tón Llo­rens, que afe­geix amb iro­nia: “Bu­e­no, sí, a la ri­e­ra...”. Cer­ta­ment, es fa di­fí­cil ima­gi­nar que si­gui gai­re tran­si­tat.

Po­deu en­vi­ar les vos­tres fo­to­gra­fi­es a car­tes@la­van­guar­dia.cat. Cal que es­ti­guin sig­na­des amb nom i cognoms i hi ha de cons­tar l’adre­ça, el te­lè­fon i el DNI o el pas­sa­port. La Van­guar­dia es re­ser­va el dret de pu­bli­car les que con­si­de­ri opor­tu­nes.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.