Dei­xem que go­ver­ni

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - OPINIÓ -

Nou pre­si­dent, nous pro­ble­mes. Des­prés de més de qua­tre me­sos sen­se go­vern i quan sem­bla­va que amb la no­va in­ves­ti­du­ra d’un pre­si­dent que no fos Car­les Puig­de­mont l’am­bi­ent d’hos­ti­li­tat ac­tu­al es po­dria tran­quil·lit­zar, ve­iem que ha suc­ce­ït exac­ta­ment l’efec­te in­vers.

Quim Tor­ra, trac­tat de xe­nò­fob i fa­nà­tic, ha es­tat in­ves­tit com a nou pre­si­dent. Des­prés d’acon­se­guir el su­port ne­ces­sa­ri per ser pro­cla­mat pre­si­dent, tam­bé ha acon­se­guit gua­nyar-se a parts iguals un se­guit de con­trin­cants po­lí­tics que no li dei­xa­ran exer­cir una le­gis­la­tu­ra fà­cil.

Al­gú te­nia clar qui era Tor­ra fa sis me­sos? Però, no­més cal veu­re els co­men­ta­ris de di­ver­sos par­tits po­lí­tics a les xar­xes so­ci­als o les cap­ça­le­res d’al­guns di­a­ris per fer­se una idea del re­bom­bo­ri po­lí­tic en què ja es­tem im­mer­sos.

Ca­len tan­tes fal­tes d’edu­ca­ció per re­fe­rir-se a al­gú de qui no hem vist la ma­ne­ra de go­ver­nar? Do­nem al nou pre­si­dent una opor­tu­ni­tat per de­mos­trar si me­reix ser el nos­tre re­pre­sen­tant.

MATEO DÍAZ EDO

Bar­ce­lo­na

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.