Un gra mas­sa?

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - OPINIÓ -

TV3 anun­cia per avui a la nit un pro­gra­ma es­pe­ci­al de­di­cat a An­drés Ini­es­ta, que aca­ba el seu pe­ri­ple al Bar­ça. No sé gai­re de fut­bol, però sem­pre m’ha agra­dat es­pe­ci­al­ment aquest xi­cot: sen­zill, edu­cat, mai un es­ti­ra­bot, va­ja, un pa­io nor­mal.

Dit ai­xò, de­di­car-li un pro­gra­ma en ho­ra pun­ta i al pri­mer ca­nal de la ca­de­na per­què mar­xa ho tro­bo una exa­ge­ra­ció to­tal: per a què ser­veix Es­port3?

Des del res­pec­te més gran, em sem­bla que a la gent de l’es­port se’ls do­na, a tots, una im­por­tàn­cia que de­pas­sa qual­se­vol me­su­ra ra­o­na­ble.

Em sem­bla que al­gú ho ha­via de dir.

AGUSTÍ VILELLA I GUASCH

Cam­brils

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.