La se­va con­ser­va­ció, a de­bat a Ca­ta­lu­nya

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - TENDÈNCIES -

Re­curs con­tra el Go­vern cen­tral

per les 12 lli­cèn­ci­es. La Ge­ne­ra­li­tat ha pre­sen­tat un re­curs d’al­ça­da con­tra la de­ci­sió del Mi­nis­te­ri d’Agri­cul­tu­ra i Me­di Am­bi­ent de con­ce­dir 12 lli­cèn­ci­es per a l’ex­trac­ció de corall en ai­gües ex­te­ri­ors si­tu­a­des da­vant el li­to­ral de Ca­ta­lu­nya, en con­cret a la zo­na com­pre­sa en­tre Arenys de Mar i el cap de Be­gur. L’ar­gu­ment és que aques­tes po­bla­ci­ons es­tan en fran­ca re­gres­sió. Per aques­ta ma­tei­xa raó la Ge­ne­ra­li­tat va co­men­çar a apli­car la ve­da a l’ex­trac­ció de corall fins al 2027 en­tre Be­gur i la fron­te­ra amb Fran­ça. El mi­nis­te­ri ha con­ce­dit 47 lli­cèn­ci­es de pes­ca de corall a Ca­ta­lu­nya, les Ba­le­ars, Ca­dis i Al­me­ria.

Es­tà pre­vis­ta una ex­trac­ció es­cas­sa, afir­men els cora­llers. Els pes­ca­dors de corall que han ob­tin­gut del mi­nis­te­ri les 12 lli­cèn­ci­es a Ca­ta­lu­nya as­se­gu­ren que la zo­na on s’han do­nat els per­mi­sos és pe­ti­ta i gai­re­bé no té ro­ques, de ma­ne­ra que amb prou fei­nes hi que­den po­bla­ci­ons. Amb les lli­cèn­ci­es ator­ga­des, no­més dos pes­ca­dors aca­ba­ran fent im­mer­si­ons, se­gons va in­for­mar l’agèn­cia ACN. El sec­tor es quei­xa que els úl­tims 30 anys s’ha anat re­duint la zo­na en què es pot pes­car però no la quan­ti­tat, i que, a més, la se­va si­tu­a­ció es veu agreu­ja­da pels fur­tius.

Nous su­ports a la mo­ra­tò­ria del

Go­vern ca­ta­là. La Di­pu­ta­ció de Gi­ro­na va apro­var di­marts per una­ni­mi­tat una mo­ció que ins­ta el mi­nis­te­ri a re­vo­car les dot­ze lli­cèn­ci­es con­ce­di­des per a l’ex­trac­ció del corall ver­mell i a es­ten­dre a aques­tes ai­gües de com­pe­tèn­cia es­ta­tal la pro­hi­bi­ció de­cre­ta­da per la Ge­ne­ra­li­tat. El text va ser subs­crit per ERC, PDECat, PSC, In­de­pen­dents de la Sel­va i la CUP. L’acord de­ma­na que es re­for­ci el con­trol a la pes­ca fur­ti­va i es po­si fi a la sen­sa­ció d’im­pu­ni­tat, se­gons in­for­ma la nos­tra cor­res­pon­sal Síl­via Oller. Ai­xí ma­teix, més de 70 en­ti­tats i el Con­sell de Pro­tec­ció de la Na­tu­ra do­nen su­port a la mo­ra­tò­ria de­cre­ta­da per la Ge­ne­ra­li­tat.

No­ves li­mi­ta­ci­ons le­gals per a

l’ex­trac­ció. El 8 de maig la mi­nis­tra Isa­bel Gar­cía Te­je­ri­na va anun­ci­ar al Se­nat que abans del no­vem­bre del 2018 es pro­hi­bi­rà la pes­ca de corall en ai­gües de menys de 50 me­tres de pro­fun­di­tat. Aques­ta és una re­co­ma­na­ció d’obli­gat com­pli­ment de la Co­mis­sió Ge­ne­ral de Pes­ca del Me­di­ter­ra­ni (CGPM, de la FAO).

Tam­bé s’anun­cia que hi hau­rà més

con­trols. La mi­nis­tra tam­bé va anun­ci­ar que s’es­tà tre­ba­llant en l’ela­bo­ra­ció d’un pro­to­col d’ins­pec­ció i con­trol per tal de mi­llo­rar el se­gui­ment de la pes­ca del corall. Hi hau­rà un cens d’em­bar­ca­ci­ons, una llis­ta de ports au­to­rit­zats per al seu desem­bar­ca­ment i un re­forç del con­trol dels lli­bres de re­gis­tres de cap­tu­res i pre­a­vís d’ar­ri­ba­da a port.

Res­tau­ra­ció i re­cu­pe­ra­ció de ma­te­ri­al de­co­mis­sat. La Ge­ne­ra­li­tat ha apro­vat un pro­to­col per or­ga­nit­zar les ac­ci­ons de res­tau­ra­ció de les co­lò­ni­es de corall de­co­mis­sa­des. En comp­tes de llan­çar-se en sec, el ma­te­ri­al po­dria ser re­tor­nat al mar, on po­drà tras­plan­tar-se per afa­vo­rir-ne la re­cu­pe­ra­ció na­tu­ral.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.