Mort

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - TENDÈNCIES -

La cau­sa prin­ci­pal de la se­va mor­ta­li­tat és la pes­ca, però tam­bé hi ha epi­so­dis de mor­ta­li­tat per un es­cal­fa­ment

anor­mal de l’ai­gua. La ne­cro­si dels tei­xits po­sa al des­co­bert els ei­xos cal­ca­ris, que són co­lo­nit­zats per al­tres or­ga­nis­mes

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.