El clam de la de­pen­dèn­cia

Més de 40.000 per­so­nes mo­ren a l’any sen­se re­bre l’aju­da pro­me­sa

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - TENDÈNCIES - CELESTE LÓ­PEZ

Fa anys que el sec­tor de la de­pen­dèn­cia cla­ma pel com­pli­ment de la llei que re­co­neix el dret a l’as­sis­tèn­cia. Les se­ves veus, però, es di­lu­ï­en en­tre les mol­tes al­tres que du­rant els anys de la cri­si es van ai­xe­car d’una pun­ta a una al­tra del pa­ís.

Ara, tot i ai­xò, han de­ci­dit que ja n’hi ha prou, que no és ac­cep­ta­ble que 40.000 per­so­nes de­pen­dents mo­rin ca­da any sen­se ha­ver re­but l’aju­da que la llei de la De­pen­dèn­cia els as­sig­na. Tam­poc que avui dia 310.000 per­so­nes que com­plei­xen els cri­te­ris per re­bre una pres­ta­ció no la re­bin i aca­bin ago­nit­zant en llar­gues llis­tes d’es­pe­ra. Un 65% són do­nes, un 75% te­nen més de 79 anys, un 97% pa­tei­xen malal­ti­es crò­ni­ques i un 67% te­nen un de­te­ri­o­ra­ment cog­ni­tiu se­ver.

És el mo­ment d’ac­tu­ar, as­se­gu­ren, i de po­sar al dia aques­ta nor­ma i do­tar-la de prou re­cur­sos, per­què el fu­tur im­me­di­at, el que di­bui­xen els ex­perts, mos­tra una po­bla­ció en­ve­lli­da.

L’úl­tim ac­te de pro­tes­ta va te­nir lloc ahir a Ma­drid i va ser pro­ta­go­nit­zat per un cen­te­nar d’en­ti­tats vin­cu­la­des al sec­tor de la de­pen­dèn­cia, que van fir­mar un ma­ni­fest en què de­ma­nen, tant al Go­vern de Ma­ri­a­no Ra­joy com als grups par­la­men­ta­ris, in­clou­re als pres­su­pos­tos ge­ne­rals l’equi­pa­ra­ció de l’IVA que pa­guen els usu­a­ris dels ser­veis pri­vats (10%) i els que són ate­sos en l’àm­bit pú­blic (4%).

La ma­jo­ria dels que re­cor­ren

al sec­tor pri­vat s’hi ve­uen obli­gats des­prés de no ser ate­sos pels ser­veis pú­blics.

El ma­ni­fest ha es­tat pro­mo­gut pel Cír­cu­lo Em­pre­sa­ri­al de Aten­ci­ón a Per­so­nas (CEAPs). La pre­si­den­ta, Cin­ta Pas­cu­al, va qua­li­fi­car la si­tu­a­ció d’“in­jus­ta”, so­bre­tot per als de­pen­dents d’edat més avan­ça­da amb ne­ces­si­tats d’aten­ció i as­sis­tèn­cia pro­fes­si­o­nal que no po­den ac­ce­dir al sis­te­ma pú­blic.

El Cír­cu­lo Em­pre­sa­ri­al de Aten­ci­ón a Per­so­nas­re­cor­da que “l’ac­cés a un ser­vei pro­fes­si­o­nal és un dret uni­ver­sal re­co­ne­gut per la Llei 39/2006 (LAPAD) i no es pot pe­na­lit­zar el ciu­ta­dà in­cre­men­tant l’IVA quan aquest es veu obli­gat a con­trac­tar un ser­vei pri­vat”. Des de les en­ti­tats d’aten­ció a les per­so­nes grans i de­pen­dents in­di­quen que “l’equi­pa­ra­ció de l’IVA que pa­guen la gent gran i de­pen­dents su­po­sa­ria un es­tal­vi es­ti­mat de més de 100 eu­ros men­su­als i més de 1.200 eu­ros anu­als per per­so­na”. “Igua­lar l’IVA be­ne­fi­ci­a­ria més de 200.000 per­so­nes grans que ac­tu­al­ment són usu­à­ri­es d’una pla­ça re­si­den­ci­al pri­va­da”, afir­men.

D’aques­ta me­su­ra tam­bé se’n be­ne­fi­ci­a­ran “les mi­lers de per­so­nes grans usu­à­ri­es de cen­tres de dia, aten­ció do­mi­ci­li­à­ria i al­tres re­cur­sos as­sis­ten­ci­als pri­vats”. Ai­xí ma­teix, subrat­llen, “mi­llo­ra­ria l’ac­ti­vi­tat eco­nò­mi­ca i l’ús d’aquest sec­tor es­tra­tè­gic per a l’es­tat de be­nes­tar”.

Els sig­nants del ma­ni­fest de­fen­sen que equi­pa­rar l’IVA com­por­ta be­ne­fi­cis per a l’Es­tat, “un in­cre­ment de la re­cap­ta­ció pre­vis­ta de 170 mi­li­ons d’eu­ros anu­als en con­cep­te d’im­pos­tos i la re­duc­ció de l’atur per la con­trac­ta­ció de nous tre­ba­lla­dors pel fet que es mi­llo­ren els cen­tres as­sis­ten­ci­als”.

Les es­me­nes pre­sen­ta­des per PP i PSOE als pres­su­pos­tos són con­si­de­ra­des per les en­ti­tats sig­nants com a in­su­fi­ci­ents.

De­ma­nen d’equi­pa­rar l’IVA dels ser­veis pú­blics i pri­vats men­tre la llis­ta d’es­pe­ra si­gui de 300.000 per­so­nes

VICENÇ LLURBA

La ma­jo­ria dels de­pen­dents en llis­ta d’es­pe­ra són do­nes

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.