Els bac­te­ris mul­ti­re­sis­tents fan 35.000 morts l’any a Es­pa­nya

La xi­fra de morts és 30 ve­ga­des su­pe­ri­or a la de víc­ti­mes d’ac­ci­dents de tràn­sit

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - TENDÈNCIES - MA­DRID Re­dac­ció i Efe

Més de 35.000 per­so­nes mo­ren ca­da any a Es­pa­nya com a con­se­qüèn­cia dels bac­te­ris mul­ti­re­sis­tents –els que no res­po­nen als an­ti­bi­ò­tics–, una ame­na­ça per a la sa­lut pú­bli­ca i que a Es­pa­nya su­po­sa un pro­ble­ma de gran mag­ni­tud, ja que és el pri­mer pa­ís del món en con­sum d’an­ti­bi­ò­tics.

Ai­xò és el que ad­ver­tei­xen els au­tors del re­gis­tre hos­pi­ta­la­ri de pa­ci­ents afec­tats per la re­sis­tèn­cia bac­te­ri­a­na im­pul­sat per la So­ci­e­tat Es­pa­nyo­la de Malal­ti­es In­fec­ci­o­ses i Mi­cro­bi­o­lo­gia Clí­ni­ca (Seimc), que ha ana­lit­zat la mor­ta­li­tat per aquests bac­te­ris a 82 hos­pi­tals de 15 co­mu­ni­tats au­tò­no­mes. Du­rant una set­ma­na es van re­gis­trar 903 pa­ci­ents amb in­fec­ci­ons per bac­te­ris mul­ti­re­sis­tents. D’aquests, gai­re­bé un 20% (177) van mo­rir.

Ex­tra­po­lant aques­tes da­des, al llarg d’aquest 2018 s’es­ti­ma que es desen­vo­lu­pa­ran a Es­pa­nya 180.600 in­fec­ci­ons per aquest ti­pus de bac­te­ris, que fa­ran 35.400 morts, va in­for­mar el pre­si­dent de la Seimc, Jo­sé Mi­guel Cis­ne­ros, du­rant la pre­sen­ta­ció dels re­sul­tats de l’es­tu­di.

La mor­ta­li­tat es­ti­ma­da és 30 ve­ga­des su­pe­ri­or a la dels ac­ci­dents de car­re­te­ra, amb 1.200 morts l’any pas­sat se­gons la DGT. En cas de con­ti­nu­ar ai­xí, es cal­cu­la que el 2050 tam­bé so­bre­pas­sa­ria les cau­sa­des per càn­cer i es con­ver­ti­ria en la pri­me­ra cau­sa de mort per malal­tia.

Cis­ne­ros va re­cor­dar que Es­pa­nya ocu­pa el pri­mer lloc del món en con­sum d’an­ti­bi­ò­tics i és un dels pri­mers pa­ï­sos d’Eu­ro­pa en re­sis­tèn­ci­es bac­te­ri­a­nes, mal­grat que els pres­su­pos­tos ge­ne­rals de l’Es­tat no pre­ve­uen cap par­ti­da per llui­tar con­tra aques­ta “greu pro­ble­mà­ti­ca”.

“Des de la Seimc exi­gim a les au­to­ri­tats sa­ni­tà­ri­es els re­cur­sos tèc­nics i hu­mans per fer front a aques­ta pro­ble­mà­ti­ca i que el fi­nan­ça­ment del Pla Na­ci­o­nal de Re­sis­tèn­ci­es als An­ti­bi­ò­tics s’in­clo­gui als pres­su­pos­tos”, va re­cla­mar Cis­ne­ros. El pla exis­teix des de fa qua­tre anys, però no ha tin­gut mai as­sig­na­ció pres­su­pos­tà­ria.

El pre­si­dent de la So­ci­e­tat Es­pa­nyo­la de Far­mà­cia Hos­pi­ta­là­ria (SEFH), Mi­guel Án­gel Ca­lle­ja, per la se­va ban­da, va ad­ver­tir de l’ús abu­siu dels an­ti­bi­ò­tics a Es­pa­nya i va po­sar com a exem­ple que un 40% dels pa­ci­ents in­gres­sats en hos­pi­tals són trac­tats amb an­ti­bi­ò­tics i sis de ca­da deu re­ben al­menys una do­si d’aquests fàr­macs du­rant el seu in­grés.

El por­ta­veu de la So­ci­e­tat Es­pa­nyo­la de Me­di­ci­na Pre­ven­ti­va, Án­gel Asen­sio, va ex­pli­car com els bac­te­ris mul­ti­re­sis­tents tro­ben als hos­pi­tals el lloc òp­tim per di­fon­dre’s, ja que són els es­pais on es con­cen­tra un nom­bre més alt de pa­ci­ents por­ta­dors, amb malal­ti­es greus i un ús in­ten­siu d’an­ti­bi­ò­tics. Tot ai­xò afa­vo­reix la pro­li­fe­ra­ció de bac­te­ris mul­ti­re­sis­tents.

Els més fre­qüents, se­gons l’es­tu­di de la Seimc, van ser Esc­he­ric­hia co­li (233 pa­ci­ents), Pseu­do­mo­nas ae­ru­gi­no­sa (103) i Kleb­si­e­lla pneu­mo­ni­ae (85). Les in­fec­ci­ons més co­mu­nes que van cau­sar van ser uri­nà­ri­es, in­tra­ab­do­mi­nals i pneu­mò­ni­es.

“Cap per­so­na és lliu­re de ser in­fec­ta­da”, va in­sis­tir Cis­ne­ros. Tot­hom pot aga­far un bac­te­ri mul­ti­re­sis­tent sen­se ne­ces­si­tat d’es­tar in­gres­sat a l’hos­pi­tal. Fins i tot quan una per­so­na pren an­ti­bi­ò­tic i ge­ne­ra mul­ti­re­sis­tèn­ci­es a la se­va flo­ra in­tes­ti­nal, pot trans­me­tre el bac­te­ri mul­ti­re­sis­tent a les per­so­nes amb qui con­viu.

D’aquí ve la im­por­tàn­cia d’una hi­gi­e­ne cor­rec­ta i la im­por­tàn­cia de ren­tar-se les mans, tam­bé als fa­cul­ta­tius dels hos­pi­tals. Se­gons van de­nun­ci­ar les so­ci­e­tats ci­en­tí­fi­ques que par­ti­ci­pen a l’es­tu­di, no­més un 40% dels met­ges ho fa des­prés de trac­tar un pa­ci­ent.

ELS PRI­MERS DEL MÓN Els es­pe­ci­a­lis­tes de­nun­ci­en el rè­cord es­pa­nyol en con­sum d’an­ti­mi­cro­bi­ans QUA­TRE ANYS SEN­SE RE­CUR­SOS Les so­ci­e­tats ci­en­tí­fi­ques re­cla­men fi­nan­ça­ment ur­gent per al pla na­ci­o­nal

BSIP / GETTY

Les in­fec­ci­ons re­sis­tents a an­ti­bi­ò­tics més fre­qüents van ser les cau­sa­des per Esc­he­ric­hia co­li

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.