Bar­ce­lo­na i Ma­drid evi­ten la san­ció eu­ro­pea per pol·lu­ció

Els eco­lo­gis­tes res­po­nen: “La UE do­na ales a la con­ta­mi­na­ció”

La Vanguardia (Català-1ª edició) - - TENDÈNCIES - ANTONIO CERRILLO

Els plans d’ac­ció anun­ci­ats per Bar­ce­lo­na i Ma­drid con­tra la pol·lu­ció ur­ba­na evi­ta­ran que Es­pa­nya si­gui jut­ja­da al Tri­bu­nal de Jus­tí­cia de Lu­xem­burg de la UE per la con­ta­mi­na­ció de l’ai­re a les ciu­tats.

La Co­mis­sió Eu­ro­pea con­si­de­ra que les ac­tu­a­ci­ons que s’han po­sat en mar­xa con­tra la con­ta­mi­na­ció a Es­pa­nya (com a Txè­quia i Es­lo­và­quia) “sem­blen les ade­qua­des per fer front a la man­can­ces de­tec­ta­des, sem­pre que s’exe­cu­tin cor­rec­ta­ment”. Tot i ai­xò, la CE ad­ver­teix que “con­ti­nu­a­rà su­per­vi­sant de prop l’exe­cu­ció d’aques­tes me­su­res, ai­xí com la se­va efi­cà­cia per mi­llo­rar la si­tu­a­ció com més avi­at mi­llor”. Els ex­pe­di­ents oberts con­tra Es­pa­nya afec­ten la su­pera­ció dels va­lors lí­mit per NO a Ma­drid i a Bar­ce­lo­na i la se­va àrea me­tro­po­li­ta­na, i tam­bé l’ex­cés de par­tí­cu­les en àre­es d’As­tú­ri­es i An­da­lu­sia.

Es­pa­nya tin­drà més bo­na sort que Fran­ça, Ale­ma­nya i el Reg­ne Unit, que s’as­seu­ran al banc dels acu­sats del Tri­bu­nal Eu­ro­peu “per no ha­ver res­pec­tat els va­lors lí­mit fi­xats per al di­ò­xid de ni­tro­gen (NO2)”. Ai­xí ma­teix, Hon­gria, Ità­lia i Ro­ma­nia se­ran jut­ja­des a cau­sa “dels seus rei­te­rats alts ni­vells de par­tí­cu­les (PM10)”. El va­lor lí­mit per al NO2 va en­trar en vi­gor el 2010, i el de par­tí­cu­les, el 2005.

To­tes aques­tes de­ci­si­ons ar­ri­ben des­prés de l’ul­ti­mà­tum llan­çat al ge­ner pel co­mis­sa­ri de Me­di Am­bi­ent, Kar­me­nu Ve­lla, que va exi­gir a nou pa­ï­sos que pre­sen­tes­sin de ma­ne­ra ur­gent me­su­res “ad­di­ci­o­nals, cre­ï­bles i efec­ti­ves” per la qua­li­tat de l’ai­re. A la reu­nió mi­nis­te­ri­al del 30 de ge­ner la se­cre­tà­ria d’Es­tat de Me­di Am­bi­ent, María Gar­cía Ro­drí­guez, va in­for­mar de les ac­tu­a­ci­ons de les co­mu­ni­tats au­tò­no­mes i dels ajun­ta­ments, com­pe­tents en la ges­tió i el con­trol de la qua­li­tat de l’ai­re, i de les se­ves prò­pi­es. El mi­nis­te­ri va re­me­tre a la CE els plans de mi­llo­ra de qua­li­tat de l’ai­re de Ma­drid i de l’àrea me­tro­po­li­ta­na de Bar­ce­lo­na, ai­xí com el Pla de Qua­li­tat de l’Ai­re 2017-2019, que in­clou 52 me­su­res i un pres­su­post de 276 mi­li­ons d’eu­ros.

Tot i ai­xò, Eco­lo­gis­tes en Ac­ció va re­pli­car ahir que amb aques­ta de­ci­sió “la CE do­na ales a la con­ta­mi­na­ció de l’ai­re a Es­pa­nya”. Aques­ta en­ti­tat va re­cor­dar que en aques­tes du­es grans ca­pi­tals es con­ti­nu­en su­perant els va­lors lí­mit de con­ta­mi­na­ció per NO2, i qua­li­fi­ca la ges­tió fe­ta d’“in­ac­ció”. Ai­xí ma­teix, es­ti­ma que els do­cu­ments lliu­rats pel mi­nis­te­ri “es­tan sen­se exe­cu­tar o in­clo­uen me­su­res in­su­fi­ci­ents”. “La CE ens dei­xa des­pro­te­gits da­vant la con­ta­mi­na­ció; do­na un mis­sat­ge a les au­to­ri­tats que no és ne­ces­sa­ri fer es­for­ços ad­di­ci­o­nals per mi­llo­rar la qua­li­tat de l’ai­re”, as­se­nya­la el seu por­ta­veu Mi­guel Án­gel Ce­ba­llos.

L’al­cal­des­sa Ada Co­lau va re­cor­dar en un tuit que quan Brus­sel·les va do­nar l’ul­ti­mà­tum a Es­pa­nya “el Go­vern [es­pa­nyol] va in­ten­tar cul­par de la con­ta­mi­na­ció les ciu­tats”. Per ai­xò, va de­ma­nar que ara, quan “Es­pa­nya es des­lliu­ra d’una mul­ta eu­ro­pea grà­ci­es a les me­su­res va­len­tes de Bar­ce­lo­na i Ma­drid, to­ca que el Go­vern col·la­bo­ri i aug­men­ti el fi­nan­ça­ment del trans­port pú­blic”. La de­le­ga­da de Me­di Am­bi­ent de Ma­drid, Inés Sa­ba­nés, va opi­nar que la de­ci­sió de la CE és un “vot de con­fi­an­ça” al Con­sis­to­ri i ve a “do­na su­port” a l’ac­tu­a­ció de l’Ajun­ta­ment de la ca­pi­tal.

El mi­nis­te­ri es­pa­nyol con­venç Brus­sel·les que s’es­tà ac­tu­ant, mal­grat que es de­pas­sen els va­lors lí­mit de NO2

EMILIA GUTIÉRREZ / AR­XIU

Con­trol d’ac­cés a l’M-30 a Ma­drid

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.